Project

AF-15295 Economische Informatievoorziening

In 2016 is het onderzoek dat een jaar eerder is gestart om te verkennen of het bedrijfsleven bereid is om samen met het Ministerie van EZ het programma Economische Informatievoorziening vorm te geven voortgezet. Dat heeft ertoe geleid dat een PPS Business & Policy Intelligence is ingediend en goedgekeurd. In deze PPS zijn een drietal modules ondergebracht. Het gaat om Market Outlook, Agrovertrouwensindex en de Liquiditeitsmonitor.

In de module Market Outlook worden prognoses gemaakt van marktontwikkelingen van belangrijke gewassen in de land- en tuinbouw, rekening houdend met ontwikkelingen in de agrarische sector en de externe omgeving. De agrovertrouwensindex is een conjunctuurbarometer en geeft een beeld van de stemming en toekomstverwachtingen gebaseerd op een gedegen en representatieve peiling onder ondernemers. De liquiditeitsmonitor geeft een actueel en representatief beeld van hoe de sector ervoor staat en zich ontwikkelt gebaseerd op de ruimte op de rekening-courant als indicator bij de beoordeling van kredietrisico van agrarische bedrijven. Met deze gegevens wordt bepaald in hoeverre bedrijven in staat zijn om aan alle betalingsverplichtingen te voldoen.

Een drietal projecten waarin belangrijke kengetallen over de ontwikkelingen in de agribusiness gepresenteerd en geduid worden, maar niet kunnen rekenen op private financiële contrafinanciering zijn ondergebracht in het Maatschappelijk Innovatie Programma (MIP) Economische Informatievoorziening. Het betreft de projecten Voedsel-Economisch Bericht, waarin de belangrijkste ontwikkelingen in de agrarische sector worden toegelicht en in een algemeen economische en internationale context geplaatst. In het project Input-output analyse wordt de opbouw en ontwikkeling van de toegevoegde waarde van het agrocomplex beschreven en geanalyseerd. Tenslotte geeft het project Inkomen en Milieu een actueel overzicht van de ontwikkelingen in het inkomen in de land- en tuinbouw en de ontwikkelingen in de milieubelasting die agrarische productie en handel met zich meebrengt.

Publicaties