Project

AF-16101 Data Fair

Data, als grondstof voor monitoring, planning en sturing van processen, wordt steeds belangijker in onze samenleving. Deze ontwikkeling wordt versterkt door het opkomende Internet of Things (IoT) waarin allerlei sensors, apparaten e.d. met elkaar verbonden zijn en real-time data kunnen leveren. Wereldwijd wordt de agri-food sector door deze ontwikkeling beïnvloed en voor Nederland is het belangrijk om hiervan te profiteren en tegelijkertijd een leidende positie in te nemen. Data krijgt veelal waarde door deze te combineren en aggregeren. 

Delen van data tussen bedrijven in de keten is daarbij belangrijk. Hoewel diverse bedrijven stappen in deze richting hebben gezet, stagneert deze ontwikkeling door discussies over eigendom van data en het ontbreken van een goed businessmodel om de waarde van data te delen.  Ook zijn applicaties moeilijk uitwisselbaar tussen diverse platforms, apparaten en gebruikers. De voordelen voor boeren staan vaak minder centraal dan die voor de agri-business,wat het risico van weerstand tegen big data met zich meebrengt.

Het DATA-FAIR project wil de innovatie versnellen door het organiseren van een aantal grootschalige trials door het bedrijfsleven waarin een aantal data- en IoT gebasseerde apps & services ontwikkeld worden waarbij data gedeeld wordt tussen diverse platforms en waarmee toegevoegde waarde gecreëerd wordt.  

Enkele mogelijke nieuwe, geavanceerde toepassingen zijn: Geavanceerde dashboards om je bedrijf of keten aan te sturen; Risico- en ketenmanagement vroege waarschuwingen, alerts, etc. op basis van real-time metingen, data-analyses en voorspellingen; Operationele bedrijfsvergelijking (benchmarking) met de mogelijkheid om tijdens het seizoen nog bij te sturen; Vergrote traceerbaarheid en ketentransparantie met mogelijkheden van directere communicatie en terugkoppelingen tussen consumenten en producenten; Slimmere logistiek om efficiëntie te verhogen, productkwaliteit te verbeteren en reststromen te optimaliseren; 

Data, als grondstof voor monitoring, planning en sturing van processen, wordt steeds belangijker in onze samenleving. Deze ontwikkeling wordt versterkt door het opkomende Internet of Things (IoT) waarin allerlei sensors, apparaten e.d. met elkaar verbonden zijn en real-time data kunnen leveren. Wereldwijd wordt de agri-food sector door deze ontwikkeling beïnvloed en voor Nederland is het belangrijk om hiervan te profiteren en tegelijkertijd een leidende positie in te nemen.

Data krijgt veelal waarde door ze te combineren en aggregeren.  Delen van data tussen bedrijven in de keten is daarbij belangrijk. Hoewel diverse bedrijven stappen in deze richting hebben gezet, stagneert deze ontwikkeling door discussies over eigendom van data en ontbreken van een goed businessmodel om de waarde van data te delen.  Ook zijn applicaties moeilijk uitwisselbaar zijn tussen diverse platforms, apparaten en gebruikers. De voordelen voor boeren staan vaak minder centraal dan die voor de agri-business, wat het risico van weerstand tegen big data met zich meebrengt.

Het DATA-FAIR1 project wil de innovatie versnellen door het organiseren van een aantal grootschalige trials door het

bedrijfsleven waarin een aantal data- en IoT-gebaseerde apps & services ontwikkeld worden waarbij data gedeeld wordt tussen diverse platforms en toegevoegde waarde gecreëerd wordt. Om genoemde knelpunten op te lossen staat in de ontwikkeling de boer centraal als leverancier en beheerder van data op wiens dashboard de gegevens uit diverse bronnen moeten worden geïntegreerd.. Er wordt voortgebouwd op het werken met machtigingen zoals in AgriTrust en inzichten over governance uit de PPS Farm Digital. Om data delen door boeren aan te moedigen worden benchmark-data door het LEI beschikbaar gesteld (die een boer weer aan adviseurs kan verstrekken) met de uitnodiging meer basisdata te delen. Om de ontwikkeling op een duurzame manier te versnellen en synergie tussen de verschillende apps & services te creëren, zal tevens gewerkt worden aan een verbindende lijmlaag in de vorm van een open architectuur en infrastructuur met bijbehorende organisatiemodellen. Op deze manier wordt een begin gemaakt met het creëren van een open data- en software ecosysteem waarin grotere en kleinere spelers harmonieus met elkaar samenwerken met behoud van eigen identiteit en business model. Per trial worden participanten ondersteund in het maken van afspraken over eigendom van data, governance van de applicatie en een businessmodel, met als doel dat partijen in de sector ervaring opdoen met delen van data tussen organisaties op basis van afspraken rond eigendom en business model.

Het project leidt tot een  meer data-gebaseerde agri-food sector die de het bedrijfs- en ketenmanagement, transparantie en daarmee het consumentenvertrouwen kunnen verhogen. Door betere (operationele) benchmarking verbeteren bedrijfsresultaten. Administratieve lasten door overtypen van data verminderen. Uiteindelijk zal dit leiden tot een duurzame versterking van het Nederlands agri-food kennis- en technologiecomplex.

Publicaties