AF-17059 1H4F Biggen in transitie: Mogelijkheden voor de aanpak en problemen

Project

AF-17059 1H4F Biggen in transitie: Mogelijkheden voor de aanpak en problemen

Het project 1H4F-Biggen in Transitie, Mogelijkheden voor de Aanpak van Problemen richt zich op de problemen rond het speenproces van biggen met als doel het antibioticum gebruik te verminderen door ziekte in biggen te voorkomen. In de veehouderij wordt gestreefd naar een vergaande reductie van het antibioticumgebruik. Hoewel Nederland binnen Europa al hét voorbeeld is van een succesvolle, effectieve aanpak om antibioticumgebruik te reduceren, is verder terugdringen van het gebruik van antibiotica nog steeds een belangrijk aandachtspunt binnen de veehouderij. In de praktijk blijken sommige endemische (bedrijfsgebonden) aandoeningen zeer hardnekkig, waarbij een gerichte aanpak voor terugdringing van antibiotica via managementinterventies weinig succesvol is gebleken. Een van de belangrijkste hardnekkige bacteriële aandoeningen bij met name gespeende biggen die veroorzaker is van hoog antibioticumgebruik, is Streptococcus suis. Streptokokkeninfecties vormen een groot probleem voor de varkenshouderij en zorgen voor een ernstige aantasting van de gezondheid en het welzijn van gespeende biggen. Uit de praktijk blijkt dat streptokokkeninfecties niet geïsoleerd voorkomen, maar vaak onderdeel zijn van een ziekteproces waarbij meerdere pathogenen betrokken zijn. Streptokokkeninfecties worden vaak vooraf gegaan door virale (co-)infecties. Met name Porcine Respiratoir en Reproductie Syncytiaal Virus (PRRSV) infecties komen vaak voor in combinatie met streptokokken [1-3]. Het is onduidelijk of en zo ja hoe een PRRSV infectie de gevoeligheid voor streptokokken beïnvloedt (of omgekeerd). Streptokokkeninfecties zijn verantwoordelijk voor een grote ziektelast bij biggen na het spenen, en vormen daarmee de meest voorkomende reden voor antibioticumgebruik in varkens. Streptokokkeninfecties zijn daardoor verantwoordelijk voor grote economische schade, in Nederland wordt de schade geschat op 12 miljoen/jaar. Streptococcus suis serotype 2 kan ook ernstige infecties bij mensen veroorzaken

Het project 1H4F-Biggen in Transitie, Mogelijkheden voor de Aanpak van Problemen
richt zich op de problemen rond het speenproces van biggen met als doel het
antibioticum gebruik te verminderen door ziekte in biggen te voorkomen. In de
veehouderij wordt gestreefd naar een vergaande reductie van het
antibioticumgebruik. Hoewel Nederland binnen Europa al hét voorbeeld is van een
succesvolle, effectieve aanpak om antibioticumgebruik te reduceren, is verder
terugdringen van het gebruik van antibiotica nog steeds een belangrijk
aandachtspunt binnen de veehouderij. In de praktijk blijken sommige endemische
(bedrijfsgebonden) aandoeningen zeer hardnekkig, waarbij een gerichte aanpak
voor terugdringing van antibiotica via managementinterventies weinig succesvol
is gebleken. Een van de belangrijkste hardnekkige bacteriële aandoeningen bij
met name gespeende biggen die veroorzaker is van hoog antibioticumgebruik, is Streptococcus
suis
. Streptokokkeninfecties vormen een groot probleem voor de
varkenshouderij en zorgen voor een ernstige aantasting van de gezondheid en het
welzijn van gespeende biggen. Hierbij wordt in het bijzonder gekeken naar:

    1. In kaart      brengen van de lactogene immunogeniteit tegen streptokokken en PRRSV
    2. Effect van      voedingsinterventies op het ontstaan van streptokokken infectie en de      interactie met lactogene immuniteit
    3. Optimalisatie      van vaccinatie tegen PRRSV om de speenperiode beter te laten verlopen, en      gelijktijdig ziekte ten gevolge van streptokokken te voorkomen.
    Verminderen van predisponerende PRRSV infecties om de incidentie van streptokokkeninfecties na het spenen te verminderen.

Dit zijn innovatieve onderzoeksrichtingen die de terugdringing van de streptokokkenproblematiek op het primaire bedrijf een nieuwe impuls zal geven. Het project zal de basis vormen voor aanvullende (veld)studies om de nieuwe kennis te implementeren en op effectiviteit te testen. Het is de verwachting dat met behulp van het netwerk van de verschillende partners, eventuele oplossingen snel naar de praktijk kunnen worden gebracht.

Publicaties