Project

AKIS: innovatie-ondersteunend beleid

Dit project doet onderzoek op portfolioniveau naar innovatie-ondersteunde instrumenten en maatregelen (de mix) die door overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven worden ingezet in publiek-private samenwerking op NL (de gouden driehoek) en EU-niveau in AKIS.

Dit wordt gelinkt aan zeven functies (Hekkert & Ossebaard, 2010) die AKIS dienen te vervullen om innovatie en transities te bewerkstelligen. In het bijzonder wordt gekeken naar de rol van maatschappelijke (f)actoren die de kans op benutting van innovatie beïnvloeden. Dit wordt onderzocht voor een viertal nationale en internationale cases: twee sectoren (Tuinbouw en Veehouderij) en twee kennisgebieden (Food en Genomics). De kennis draagt bij aan het ontwikkelen van concepten en strategieën voor een samenhangende en coherente kennis- en innovatiemaatregelenmix op nationaal en EU-niveau.

Resultaten

Voor de onderzoeksfasen 1 en 2 zijn de beoogde activiteiten grotendeels in 2012 uitgevoerd. Er is nog geen externe begeleidingscommissie ingesteld omdat vastgesteld is dat dit zinvoller is om te doen wanneer er een eerste tussenrapportage ligt als input. Een review en overleg over een conceptrapport en tussentijdse resultaten heeft in augustus plaats gevonden. In 2012 is een conceptrapportage opgesteld.

Dit project bundelt ervaringskennis en eerdere evaluaties met innovatieprogramma’s en kennisvalorisatie op nationaal en EU-niveau. De output draagt bij aan de KB-VI deliverables Concepten en beoordelingskader publiekprivate samenwerkingsvormen en Concepten voor kennisvalorisatie door MKB. Producten zijn:

  • Engelstalige brochure met leerervaringen en best practices
  • Wetenschappelijk artikel.

Werkwijze

In 2011 zijn onderzoekscases geselecteerd met de volgende diversiteit die aansluiting hebben op het topsectorenbeleid:

  • Specifiek sectorgebonden: Glastuinbouw (Kas als energiebron)
  • Semi-specifiek sectorbreed: Duurzame Veehouderij  (diverse programma’s)
  • Generieke innovatie-opgave: Food (High Tech Europe / TFN en FND) en Genomics (CBSG, TTI GG).

De eerste twee cases stellen een specifieke duurzaamheidsontwikkeling voorop, de laatste twee innovatie in bredere zin. De methodiek is empirisch en inductief van aard. Middels openvragenlijsten worden data vergaard voor verdere analyse.