Project

ANB_Kennissystemen effectiviteit ANB

In 2016 wordt het nieuwe stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer operationeel (ANLb). Een belangrijk nieuw element in het stelsel is dat de rolverdeling tussen overheid en gebiedscollectief helder uitgewerkt. De overheid bepaalt de doelen en de collectieven stellen een gebiedsaanvraag op.

Voor de overheid is belangrijk dat zij aangeven aan welke eisen in de beheerplannen moet worden voldaan. Voor de collectieven is belangrijk dat zij bij het indienen van de aanvraag inzicht moeten hebben in hoeverre zij aan de eisen die de soorten van leefgebieden cq beheertypen voldoen (lerend beheren). Het is belangrijk dat bestaande kennis zoveel mogelijk wordt benut. Tegelijkertijd zal er ook in de praktijk ervaring moeten worden opgedaan. Instrumenten voor leren beheren kunnen hier behulpzaam bij zijn.   Het gaat hierbij niet alleen om kennis van de eisen die soorten aan hun omgeving stellen, de maatregelen waarmee deze kunnen worden gerealiseerd, maar ook om een adequate ruimtelijke toepassing ervan. Dergelijke kennis kan worden samengebracht in ruimtelijk expliciete kennissystemen. Daarmee kan de kwaliteit van een plan worden beoordeeld op (1) de voorgenomen maatregelen, (2) de landschappelijke ligging en (3) ruimtelijke spreiding. Een dergelijk systeem is in opdracht van EZ de afgelopen jaren voor weidevogels ontwikkeld. Hiermee kan voor een gebiedsplan worden aangegeven: welk deel van het te beheren gebied in geschikt dan wel niet geschikt weidevogelgebied ligt (afgeleid van een daartoe opgestelde beleidskaart) wat de dichtheid aan territoria is en welk deel van de weidevogelpopulatie bij realisatie van het beheerplan naar verwachting duurzaam zal kunnen voortbestaan Dat systeem is nu voldoende ontwikkeld om uit de ontwikkelfase te halen en in de praktijk toe te passen. Daarnaast dienen voor de andere leefgebieden vergelijkbare kennissystemen te worden ontwikkeld.

In het nieuwe stelsel ANLb worden gebiedsaanvragen van beheercollectieven beoordeeld ten einde te bepalen of ze al of niet voor subsidie in aanmerking komen. Voor collectieven is het van belang om de ecologische effectiviteit en economische efficiëntie van hun plan te kunnen benchmarken. Het is belangrijk de aanvragen qua type maatregelen en de ruimtelijke ligging ervan op een éénduidige, geobjectiveerde manier te beoordelen. Kennissystemen kunnen daar een belangrijke rol in vervullen. Voor weidevogels (open grasland) is een dergelijk ruimtelijk expliciet systeem ontwikkkeld en wordt in dit project de migratie voorbereid van ontwikkelomgeving naar extern. Voor de drie overige leefgebieden (open akker, droge dooradering en natte dooradering) worden ruimtelijk expliciete kennissystemen ontworpen en voor een beperkt deel gerealiseerd.


Publicaties