Project

ANB_Leefgebieden en landschapselementen voor andere soorten dan weidevogels

Het nieuwe stelsel ANLb richt zich op soorten waarvoor Nederland in EU-kader verantwoordelijkheid heeft en dan vooral op die soorten waarvoor het agrarisch natuurbeheer een belangrijke betekenis kan hebben voor het duurzaam voortbestaan ervan.

Tot nog toe lag het accent van de kennisontwikkeling van het anb bij weidevogels. Daar komt nu een fors aantal soortengroepen bij: andere vogelsoorten dan weidevogels, zoogdieren, amfibieën, vissen, insecten ed. Om tot een onderbouwde aanpak te komen is voor deze soorten kennis nodig, met name over de factoren die het voorkomen bepalen en over hoe het duurzaam voorkomen met beheer kan worden bevorderd. Voor deze soorten is veel minder onderzoek beschikbaar dan voor weidevogels. Voor zover er onderzoek is gedaan is het in veel mindere mate gericht op praktische toepassing in de beheerpraktijk van agrarische bedrijven. De bestaande kennis over deze andere soorten dient te worden geordend naar de verschillende agrarische leefgebiedtypen en beheertypen zoals die in het nieuwe stelsel worden onderscheiden. Doel is het vergaren van bestaande kennis over deze andere soorten dan weidevogels. Deze kennis wordt zoveel als mogelijk geordend naar de verschillende agrarische leefgebiedtypen en beheertypen zoals die in het nieuwe stelsel worden onderscheiden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de landschappelijke en terreinkenmerken (inrichting) van de gebieden die bepalend zijn voor het (potentieel) voorkomen van de soorten; en de omstandigheden die met beheer kunnen worden beïnvloed. Hier zal met name aandacht worden gegeven aan factoren die met het (agrarisch) natuurbeheer kunnen worden beïnvloed.

Publicaties