Project

ANIMO

Het project "Status A ANIMO" wordt uitgevoerd binnen het thema Modellen van KB-programma 33 Additionele kennisbasismiddelen 2018. De eerste versie van het ANIMO model is meer dan 30 jaar geleden ontwikkeld en de laatste 20 jaar wordt het model gebruikt in ex-ante evaluaties van bijv. mestbeleid, het waterkwaliteitsbeleid (KRW) en regelgeving op regionale en nationale schaal.

Daarmee is Animo een belangrijk model voor de ministeries van LNV en I&W, provincies en waterschappen om verantwoordingsrapportages te kunnen opstellen en verkenningen van effecten van maatregelen te kunnen uitvoeren (bijv. klimaatadaptief draineren van veengebieden; milieueffecten van verbetering bodemkwaliteit door aanvoer organische stof) .

Publicaties