Project

Aandacht voor het varken

In Nederland, maar ook in andere westerse landen, stijgt de status van het dier. Hierdoor stellen mensen hogere eisen aan het houden van en de omgang met dieren en is de aandacht voor dierenwelzijn hoog. Hier moet de varkenshouderijsector op anticiperen. Met afgevaardigden vanuit de sector is gesproken over wat er nodig is om competente varkenshouders en medewerkers af te leveren vanuit de opleidingen dier- en veehouderij. Samen constateerden zij dat er voldoende aandacht moet zijn voor de onderwerpen ‘diergedrag’ en ‘interactie mens en dier’. Maatschappij en dier gericht werken zijn centrale begrippen voor de varkenshouderij van de toekomst.

De inzet van informatietechnologie (zoals RFID) maakt het mogelijk om varkens (individueel) te herkennen en ook andere kenmerken van het dier, zoals gedrag en activiteit te signaleren. Daardoor is de moderne varkenshouder in staat om gezondheid, welzijn en productie op het bedrijf scherp te volgen en het management daarop bij te sturen, vanuit de behoeften van het dier. Tevens draagt informatietechnologie bij aan het sneller en accurater delen van informatie over ketenschakels heen, wat nieuwe perspectieven biedt op het vlak van precisielandbouw, tracking & tracing, customer marketing en individueel voedingsadvies. In dit project zal actuele kennis uit project Mijn Varken over hoe individuele dierherkenning is te benutten in de varkenshouderij doorstromen naar het onderwijs en tevens de discussie worden aangegaan over hoe deze technologie bij kan dragen aan directe contacten tussen varkenshouder en consument.

Deliverables

 1. Een Wroeten-met-sessie voor docenten en studenten ‘Mijn varken’. Het betreft hier een programma van 1 dag, waarbij verschillende experts vanuit Wageningen hun kennis overdragen en in gesprek gaan. Tijdens deze dag wordt eveneens een bezoek gebracht aan VIC Sterksel, waar men praktijktoepassingen van dierherkenning (RIFD) icm andere Precision Livestock Farming technologie kan zien. Een dagdeel zal gaan over kansen voor dialoog met de consument, die voortvloeien uit de inzet van ICT technologie.
 2. Leereenheden/ sessie Masterclasses ‘Mijn varken’ voor studenten. Het betreft hier 4 dagdelen, waarbij verschillende experts vanuit Wageningen hun kennis overdragen gericht op
  1) RIFD Technologie
  2) datastromen tot meerwaarde brengen voor het bedrijfsmanagement en in de keten
  3) praktijktoepassingen op het primaire bedrijf en
  4) traceerbaarheid voor de consument.
 3. Een webinar ‘Mijn varken’. Het betreft hier een interactieve sessie op afstand, waarbij verschillende experts vanuit Wageningen en vanuit de sector hun kennis overdragen met betrekking tot toepassingsmogelijkheden van dierherkenning en informatietechnologie binnen de varkenshouderij.
 4. Bouwstenen voor digitaal lesmateriaal ‘Mijn varken’. Het lesmateriaal bevat informatie over de techniek en  toepassingsmogelijkheden van individuele dierherkenning, early warning tools en informatiestromen in het bedrijf en de keten, een digitaal bedrijfsbezoek aan VIC Sterksel en opdrachten. Extra aandacht is er voor opdrachten op het thema diergezondheid en monitoring.

Publicaties

Verdieping van het thema 'aandacht voor het varken - Smart Farming -'

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan