Project

Aansluiting bij nationale inventarisatie internationale afstemming en kennisuitwisseling

Nederland moet zijn gasvormige emissies jaarlijks rapporteren aan diverse gremia. Bovendien wordt Nederland door experts van Wageningen Livestock Research vertegenwoordigd bij de besprekingen in internationaal verband. Dit is nodig om te voorkomen dat Nederland niet achteraf met eisen of normen wordt geconfronteerd die, om welke reden dan ook, niet haalbaar zijn. De technisch inhoudelijke kennis en aanpak bereikt via deze gremia ook Europese instituties zoals JRC. JRC is een directoraat-generaal die wetenschappelijke en technische ondersteuning biedt t.b.v. het ontwikkelen van Europees beleid. De kennis wordt ook gebruikt als input voor GAINS (IIASA), een model dat kosten-effectieve scenarios van maatregelen doorrekent t.b.v. Europees beleid.

Nederland moet zijn gasvormige emissies jaarlijks nationaal en internationaal rapporteren. Daarvoor moet nieuwe kennis ingebouwd kunnen worden in bestaande (model)systemen, anders komen milieukundige maatregelen, zoals die uit de Klimaatenvelop voortvloeien, niet tot uitrukking in de rapportages, zoals de NIR. Daarnaast is afstemming vereist met internationale nationale gremia zodat Nederland niet achteraf verrast kan worden door internationaal gestelde normen (EU en UNECE). Dit project voorziet daarom in deelname aan nationale en internationale activiteiten, waaronder deelname en bijdrage aan werkzaamheden binnen o.a. TFRN, EPMAN, EPNB, INMS, GRA, en Eager.

Publicaties