Project

Aansluiting bij nationale inventarisatie internationale afstemming en kennisuitwisseling

De aanpak van emissies uit stal en opslag, heeft als doel om innovatieve technieken en maatregelen in stal, mest en verwerking voor emissiereductie te ontwikkelen en in de praktijk te implementeren, zodat de reductieopgaven in 2030 zijn gehaald. Het LNV onderzoeksprogramma Stal en Opslag bestaat uit Meten en monitoring (E) onderzoek (F), pilots en demos (G) en communicatie (H). Uit onderzoek moet blijken welke reductietechnieken werken en hoeveel emissiereductie dit oplevert. Naast onderzoek gericht op nieuwe stallen wordt ook gekeken naar kosteneffectieve aanpassingen aan bestaande stallen. De effecten van de reductieopties zullen in de praktijk worden getoetst en gedemonstreerd op pilotbedrijven en demobedrijven. Om te komen tot implementatie van reductiemaatregelen wordt kennis over nieuwe en bestaande maatregelen verspreid onder de doelgroep van veehouders en erfbetreders. De aanpak levert handelingsperspectief voor veehouders om emissies te reduceren en zetten aan tot toepassing.   Door dit onderzoek (E) zullen maatregelen die methaanemissie reduceren ook tot uitdrukking komen in de nationale monitoring (NEMA), zullen de maatregelen en verwante kennis internationaal gecommuniceerd worden.

Nederland moet zijn gasvormige emissies jaarlijks rapporteren aan diverse gremia. Bovendien wordt Nederland door experts van Wageningen Livestock Research vertegenwoordigd bij de besprekingen in internationaal verband. Dit is nodig om te voorkomen dat Nederland niet achteraf met eisen of normen wordt geconfronteerd die, om welke reden dan ook, niet haalbaar zijn. De technisch inhoudelijke kennis en aanpak bereikt via deze gremia ook Europese instituties zoals JRC. JRC is een directoraat-generaal die wetenschappelijke en technische ondersteuning biedt t.b.v. het ontwikkelen van Europees beleid. De kennis wordt ook gebruikt als input voor GAINS (IIASA), een model dat kosten-effectieve scenarios van maatregelen doorrekent t.b.v. Europees beleid.

Publicaties