Project

Aanvullende beschermde gebieden op de Noordzee

Het zeegebied rondom de Bruine Bank trekt grote aantallen zeekoeten en alken aan in de wintermaanden. Het is niet bekend waarom dit gebied zo aantrekkelijk is en of er fysische/morfologische/ecologische factoren zijn die kunnen verklaren dat prooien van de vogels hier aanwezig zijn. Om het gebied als Vogelrichtlijngebied aan te wijzen is het van groot belang deze factoren te kennen. In dit onderzoek gaan we twee veldsurveys uitvoeren om de aantallen vogels aan de prooibeschikbaarheid en fysische parameters te kennen, dit omdat de begrenzing op ecologische gronden moet gebeuren.

Doelstelling

De vraag is of er naast de reeds geïdentificeerde Natura 2000 op de Noordzee nog andere gebieden zijn aan te wijzen als Natura 2000 gebieden. De vraag komt voort uit een toezegging van minister aan de Tweede Kamer, en het ontwerp van het Nationaal Waterplan/ Beleidsnota Noordzee. Het doel van dit project is om voor een aantal gebieden op de Noordzee uit te zoeken of ze onder de Habitatrichtlijn en of Vogelrichtlijn als beschermd gebied uitgeroepen zouden kunnen worden.

Werkwijze

Activiteiten zijn zeegaande surveys.

Resultaten

Borkumse Stenen: De aanwezigheid van harde structuren (grind, velden met stenen, zwerfkeien en korstachtige structuren). Het gebied wordt door de bruinvis, gewone- en grijze zeehond gebruikt als leefgebied waar ze foerageren en doorheen trekken. Habitattype H1170 is aanwezig.

Gasfonteinen: In dit gebied is lekkend gas aangetroffen, maar er zijn geen carbonaatstructuren (H1180) gevonden.

Zeeuwse Banken: Omdat de Zeeuwse Banken qua soortenrijkdom en soortensamenstelling van bodemfauna lijken op de Voordelta en Noordzeekustzone (subtype H1110B)is er geen aanleiding om binnen habitattype H1110 een nieuw subtype te definiëren. Wel zijn dichtheden en biomassa’s van de bodemfauna op de Zeeuwse Banken lager dan in de Voordelta en Noordzeekustzone. De aantallen vogels van geen enkele soort voldoen aan één of beide veelgebruikte RAMSAR-criteria, daarom wordt het gebied niet gekwalificeerd onder de Europese Vogelrichtlijn.

Bruine Bank: Vogelteldata van dit gebied zijn aanleiding voor het instellen van een Vogelrichtlijngebied omdat er voldoende aantallen zeekoeten en alken aanwezig zijn.

Publicaties