Project

Aanvulling Fruit 4.0

Fruittelers en hun ketenpartners zijn ervan overtuigt dat zij met behulp van datamanagement en precisietoepassingen moeten werken aan "the next step" in verduurzaming en efficiency. Dit is niet alleen nodig om invulling te kunnen geven aan de wensen van markt en maatschappij maar ook cruciaal om als fruitteeltsector op lange termijn te kunnen blijven voldoen aan de toenemende vraag naar gezonde producten.  

Behaalde resultaten

Het eerste jaar van het WP2 Fruit 4.0 Smart Openfield Horticulture (onderdeel van de PPS Precisietuinbouw) heeft veelbelovende resultaten opgeleverd. Zo is er in de boomgaard uitgebreid getest met tal van sensoren binnen de Hightech Sensing Cases, is het gelukt om in kaart te brengen waar welke voorraadskist uit welke rij in een boomgaard komt, en is er uitgebreid onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor datamanagement in de fruitteelt. Tijdens bijeenkomsten georganiseerd vanuit de innovatiecirkel en lopende het onderzoek is het consortium tegen een aantal knelpunten/vraagstukken aangelopen die als er niets mee gebeurt de implementatie van de resultaten van het lopende project zullen belemmeren.

Doel

Doel van dit aanvullende project is om deze knelpunten / vraagstukken op te lossen en te borgen dat de hightech- en datamanagement oplossingen die in lopende PPS ontwikkeld worden daadwerkelijk in bruikbare resultaten voor fruittelers resulteren. Om dit te realiseren worden de volgende resultaten opgeleverd:

- Een 3D boomgaard dataplatform op basis van en binnen een bestaand dataplatform (Akkerweb) dat variabel spuiten in de boomgaard mogelijk maakt.

- Validatie van de 3D taakkaart module die plaatsspecifiek bespuiten mogelijk maakt. In eerste instantie gericht op chemisch dunnen maar later ook toepasbaar voor spuiten tegen ziekten en plagen.

- Oogstregistratie systeem voor meten en bijsturen op kwaliteit en maat tijdens het plukken op basis van sensingdata.

- Een onderbouwd overzicht van kansrijke innovatieve teeltsystemen, o.a. boomvormen, voor optimalisatie van sensingtoepassingen in de boomgaard.

-Implementatie van nieuwe kennis richting de praktijk (via de innovatiecirkel).

 

Publicaties