Project

Achterhoek 2020 (regio PPS)

Voor de regio Achterhoek wordt momenteel door vele partijen gewerkt aan ideëen over de toekomst. Veranderingen van de bevolking (vergrijzing, ontgroening en krimp, van het landelijk gebied (veranderende landbouw), van de energievoorziening (duurzamer en efficiënter) en van het klimaat (grotere extremen) zullen grote consequenties hebben voor de ruimtelijke inrichting van de Achterhoek, voor de kwaliteit van leven en de leefomgeving en voor de economie.

Het doel van dit project is om vanuit een integrale analyse van de huidige situatie van het landelijk gebied en de betrokken actoren in de Achterhoek te komen tot perspectiefvolle ideëen/scenario’s voor de toekomstige ontwikkeling van het landelijk gebied van de Regio Achterhoek.

Resultaten

Met het project is een bijdrage geleverd aan het vergroten van het inzicht in die ontwikkelingen die bepalend zijn voor de toekomstige ontwikkeling van het landelijk gebied in de Achterhoek. Deze inzichten bieden de sleutelactoren uit de werkplaats Kansrijk Platteland extra handvatten om de discussie over de toekomst van de Achterhoek op inhoudelijke en ‘evidence-based’ gronden te voeren en om op basis daarvan gerichte keuzes te maken over de ontwikkelingen die wel of niet ondersteund moeten worden.

In 2012 is een rapport verschenen en is gewerkt aan een bijdrage voor: Oosterbaan A. en A. Kaminski 2012. Landschappelijk ondernemen in de Achterhoek. Roodbont, Zutphen.

Dit project levert  vanuit een integrale analyse van de huidige situatie van het landelijk gebied en de betrokken actoren in de Achterhoek een basis om te komen een tot perspectiefvolle ideëen/scenario’s voor de toekomstige ontwikkeling van het landelijk gebied van de Regio Achterhoek.

Werkwijze

Voor transitionele ontwikkelingen in een gebied is het proces van groot belang. Een belangrijk onderdeel hiervan is het bewustzijn van de onderliggende factor(en) waarom de veranderingen moeten plaatsvinden. Voor het vergroten van het bewustzijn van factoren als krimp, vergrijzing en ontgroening en gevolgen hiervan zijn kaartbeelden een handig communicatiemiddel.

Met kaartbeelden (deels afkomstig van de Regio) zal een atlas worden gemaakt van de belangrijkste aspecten m.b.t.  platteland en leefomgeving. Deze atlas moet met beelden weergeven wat de belangrijke ontwikkelingen zijn op het gebied van ruimtelijk grondgebruik, bevolking, industrie, landbouw, infrastructuur,  natuur en landschap, zorg, opleidingen enz. De basisgegevens hiervoor worden verzameld uit literatuur, w-web en door navraag bij betrokken organisaties.

Voor een aantal belangrijke aspecten zullen in interactie met betrokken partijen mogelijke ontwikkelingsscenario’s worden uitgewerkt. Hierbij is belangrijk dat voor – en nadelen van verschillende scenario’s in beeld worden gebracht.

De tweede fase wordt gericht op het initiëren/ ondersteunen van  1 of 2 sleutelprojecten gericht op het verwezenlijken van de meest kansrijke scenario’s.