Project

Actieagenda vrijetijdseconomie

De opgave is economie en ecologie wederzijds te versterken door hechte onderlinge verbindingen tot stand te  brengen en processen zo te versnellen. Het is de uitdaging om het bredere beleidsverhaal van natuur, landschap en biodiversiteit versus groene groei en natuurlijk kapitaal te formuleren en uit te dragen.


Dit project speelt in op het vergroten van de zelfredzaamheid van de terreinbeherende organisaties in de vorm van het zelf pro-actief organiseren van additionele financieringsstromen middels nieuwe producten en dienstverlening met bijbehorende nieuwe coalities en samenwerkingsverbanden. Met die additionele financiële opbrengst is de veronderstelling kunnen de terreinbeherende organisaties zelf voldoende gelden vrijmaken voor onderhoud, beheer en ontwikkeling van natuur en bijbehorende infrastructuur. Door de zelfredzaamheid vorm te geven, wordt er ook een bijdrage geleverd aan de synergie tussen natuur en recreatie.

Het onderzoeksobject binnen dit project wordt gevormd door de ervaringen opgedaan bij TBO’s, landgoederen, Nationale Parken en particuliere boseigenaren.

 


Publicaties