Project

Actief burgerschap voor natuur en landschap

Het natuurbeleid in Nederland maakt een grote omslag. Onderdeel van die omslag is niet alleen de decentralisatie naar provincies, maar ook een steeds actievere zoektocht naar nieuwe actoren die willen en kunnen bijdragen aan natuurbescherming in Nederland.

Daarnaast voelen provincies en natuurorganisaties zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zich steeds meer onder druk staan om hun verbinding met de samenleving (incl. hun leden) te versterken en ook vanuit die positie meer ruimte te scheppen voor initiatief en betrokkenheid van particulieren. Zij zijn expliciet op zoek naar manieren om minder als “instituut” gezien te worden en meer als partner die samen met lokale actoren natuurbeheer bevordert. Het juiste taalgebruik is hierbij essentieel. Kennisargumenten volstaan niet meer. Kennis is ingebed in ethiek en emoties en deze moeten afgestemd worden met de doelgroep.

Doel van het project is om een beter inzicht te krijgen in dit taalgebruik en om een proces van bewustwording en actie in gang te zetten bij professionals om zich bewust te worden van de verschillen en er mee te leren spelen.

Resultaten

Handvatten voor organisaties om hun binding met burgers te versterken en om meer gebruik te maken van de energie rondom natuurbeheer die al in de samenleving bestaat.

Een sterk netwerk van gemotiveerde professionals die hiermee aan de slag willen en/of blijven.

Pagina’s op Natuurportal, bijv. in Wiki natuurbeheer.

Werkwijze

  1. Versterken netwerk en aanjagen discussie via werkatelier “StandUpVoorNatuur” waaraan 120 natuurbeheerders en burgers deelnemen.
  2. Korte state of the art van uiteenlopende waarden en emoties, aansluitend bij de kennisagenda: inventarisatie van bruikbare inzichten uit eerder onderzoek (Utrecht, Amsterdam, Wageningen, Nijmegen, internationaal).

  3. Vertalen in aansprekende en motiverende beschrijvingen en verbeeldingen van emoties en ethiek met herkenbare voorbeelden uit de praktijk en een aansprekende visuele weergave.

  4. Stimuleren van een debat hierover op diverse manieren. In ieder geval wordt  aangesloten bij activiteiten van Alterra op de Floriade. Er wordt een symposium georganiseerd en LinkedIn- en twitterdiscussies worden gestart. Daarnaast valt te denken aan bijvoorbeeld een kort essay in o.a. de bladen van natuurorganisaties, discussiebijeenkomsten of workshops etc. Hierbij geldt steeds de dubbele doelgroep: professionals en actieve burgers.

  5. Bijdragen aan de uitbreiding van Natuurportal met sociaal-wetenschappelijke kennis rondom verhouding natuurbeheerders en burgers.

Publicaties