Project

Actualisatie profielen habitattypen estuaria, slikken, platen en grote baaien (HD3575)

Habitatprofielen zijn kennisdocumenten, belangrijke achtergronddocumenten voor Natura 2000-aanwijzingsbesluiten en - beheerplannen, en vergunningsproceduren. Profielen zijn geen statistische documenten en moeten eens in de zoveel tijd worden geactualiseerd. Dit plan omvat update van de profielen H1130 estuaria, H1140 slikken en platen en H1160 grote baaien.  

De profielen zijn kennisdocumenten, belangrijke achtergronddocumenten voor Natura 2000-aanwijzingsbesluiten en -beheerplannen, en vergunningsprocedures (Nb-wet, passende beoordeling). Kennis is voortdurend in ontwikkeling, en profielen moeten daarom met enige regelmaat worden geactualiseerd. Deze Helpdeskvraag is bedoeld om de profielen van habitattypen H1130 estuaria, H1140 slikken en platen, en H1160 grote baaien te actualiseren. Dat zal gebeuren in samenhang met de Helpdeskvraag Typische Soorten, uitgevoerd door IMARES.  Update betreft met name de onderdelen 'overige kenmerken van een goede structuur en functie', 'instandhouding van het habitattype' en 'beoordeling van de landelijke staat van instandhouding'.

Publicaties