Project

Actualisatie vegetatie Nederland

Het overzicht van de plantengemeenschappen in Nederland, dat de basis vormt voor de definitie van vrijwel alle Natura 2000-habitattypen, dateert van zon twintig jaar geleden (De Vegetatie van Nederland, 1995-1999) en is toe aan een grondige herziening, omdat (1) de beschikbare kennis en gegevens (vegetatieopnamen) destijds ontoereikend waren voor een adequate en goed onderbouwde beschrijving, en (2) nieuwe inzichten zijn ontwikkeld ten aanzien van de ecologie en diversiteit van specifieke begroeiingen. In het bijzonder geldt dit voor de zomen, struwelen en bossen geldt dat een aantal belangrijke veranderingen in het beheer gedurende de afgelopen twintig jaar zich doen gelden in de vegetatiesamenstelling.  Eerder al (2014-2015) zijn de zogebaamde afgeleide eenheden (rompen en derivaten) herzien en aangevuld (gepubliceerd in boekvorm: Veldgids Rompgemeenschappen).  

Beoogd is de afronding van de in 2015 begonnen herziening van de plantengemeenschappen in ons land tot op het niveau van de associatie (en subassociaties). In het bijzonder betreft de volgende vegetatiegroepen: droge heiden en heischrale graslanden, zomen en struwelen (inclusief braamstruwelen) en de voedselarme droge naald- en loofbossen. Van de herziene vegetatietypen zal naast de definitie met onderbouwende tabellen ook een beschrijving van de ecologie en verspreiding worden gegeven. De nieuwe inzichten en tabellen zullen worden doorgevoerd in het informatiesysteem SynBioSys Nederland, zodat ze voor een brede groep van gebruikers beschikbaar komen. Ook zual de programmatuur (ASSOCIA) voor de identificatie van individuele vegetatiebeschrijvingen worden aangepast.

Publicaties