Project

Actualiseren emissiefactoren varkens

De veehouderij is in transitie naar duurzaamheid. Wanneer duurzaamheid ter sprake komt geldt dat in eerste instantie de effecten van de veehouderij op het milieu, en in het bijzonder de verzurende en eutrofierende effecten van de veehouderij die o.a. hun weerslag vinden in de emissie van ammoniak.

Doelstellingen project

De doelstelling van dit onderzoek is het opstellen van een advies voor het actualiseren van ammoniak-emissiefactoren in de varkenshouderij, gebaseerd op in de loop der jaren beschikbaar gekomen emissiedata. Het betreft hier alle Rav-categorieën voor de varkenshouderij.

Aanpak en tijdspad

De aanpak bestaat uit de volgende werkzaamheden:

  • Aanvulling van de bestaande database ammoniakemissie varkenshouderij (1990 – 2005) met alle nadien uitgevoerde metingen in de vier hoofdcategorieën.
  • Statistische analyse van de uitgebreide dataset, gericht op niveaus van huisvestingssystemen, met daarbij aandacht voor effecten van omgevingsfactoren.
  • Inventarisatie van de meetbasis van de huidige Rav-factoren en de afleidingen.
  • Inventarisatie op hoofdlijnen van ontwikkelingen/trends en managementwijzigingen in de varkenshouderij sedert de vaststelling van de huidige Rav-factoren.
  • Opstellen advies voor actualisering emissiefactoren met gebruikmaking van de informatie vergaard uit analyse emissiedata, ontwikkelingen, managementwijzigingen en fundering huidige emissiefactoren.
  • Verslaglegging advies en de bovenstaande onderbouwende werkzaamheden in concept-rapport.
  • Bespreking concept-rapport met opdrachtgever/belanghebbenden, review en opstellen eindversie.

Resultaten (beoogd)

  • rapport met advies over emissiefactoren