Project

Actualiseren romp- en derivaatgemeenschappen

Dit project betreft uitbreiding en verbetering van de vegetatieclassificatie (de Vegetatie van Nederland) t.b.v een beter definitie en kartering van de habitattypen van Annex I van de Habitatrichtlijn. Dit project is in 2013 van start gegaan en wordt in 2014 afgerond.

Veel natuur in ons land is ten gevolge van verdroging, vermesting, verzuring en versnippering sterk verarmd, maar is desondanks van betekenis, alleen al door de grote oppervlakte die dergelijke begroeiingen in beslag nemen. Naast het reguliere systeem van associaties is daartoe een stelsel van zogenaamde romp- en derivaatgemeenschappen ontwikkeld. In de loop van 2013 is hiervoor een voorlopig overzicht opgesteld, die momenteel wordt gecontroleerd en bestendigd. De herziene lijst zal in 2014 zal worden gedocumenteerd met vegetatietabellen en beschrijvingen. Het biedt daarmee een belangrijke aanvulling op de vijfdelige reeks ‘De Vegetatie van Nederland’ (1995-1999). Het nieuwe overzicht zal worden opgenomen in het informatiesysteem ‘SynBioSys Nederland’ en als boek (“Veldgids romp- en derivaatgemeenschappen”) worden gepubliceerd door de KNNV Uitgeverij, dit als vervolg en uitbreiding op de “Veldgids Plantengemeenschappen in Nederland” (2010). Het belang van de aanvulling is mede gelegen in het feit dat door het ontbreken van deze (verarmde) plantengemeenschappen in de elektronische overzichten ook de programma’s die vegetatieopnamen automatisch toebedelen aan associaties of eerder beschreven rompgemeenschappen niet goed functioneren. Dit is met name belangrijk omdat het duidelijk moet zijn of begroeiingen gerekend kunnen worden tot de Europese habitattypen (die voor het merendeel zijn gedefinieerd aan de hand van plantengemeenschappen) en de juridische consequenties die aan het voorkomen van habitattypen verbonden zijn. Een tweede toepassing is dat bij vegetatiekarteringen lokale typen met deze herziene lijst beter benoemd en geplaatst kunnen worden in het landelijke systeem van ‘De vegetatie van Nederland’. De verbeterde inzichten geven tevens aan weer de grootste kansen liggen voor natuurherstel in ons land. De volledige, bijgestelde lijst van romp- en derivaatgemeenschappen, ten slotte, is ook van belang voor eventuele uitbreiding en aanpassing van de definities van habitattypen in ons land.

Producten

WOt-interne informatie.