Project

Actualisering Effectenindicator Natura 2000 onderdeel stikstof (HD3518)

Update van informatie over stikstofgevoeligheid in de Effectenindicator Natura 2000. Deze update is nodig in verband met nieuwe inzichten vanuit de Programmatische Aanpak Stikstof. Hiertoe zal de kennis uit de PAS worden vertaald naar het instrument Effectenindicator Natura 2000. De effectenindicator Natura 2000 is een internet-instrument waarmee bepaald kan worden of mogelijk schadelijke effecten kunnen optreden in Natura 2000-gebieden door activiteiten.  


Voorjaar 2014 heeft een actualisatie plaatsgevonden voor de storende factoren vermesting en verzuring en van de indeling van de gevoeligheid voor storende factoren. De effecten van deze twee storende factoren zijn aangepast op grond van de nieuwe inzichten vanuit de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) over de effecten van stikstofdepositie uit de lucht. Daarbij is er voor gekozen om de definitie van de storende factor vermesting en de storende factor verzuring aan te passen, waarmee informatie over stikstofgevoeligheid voor de effectenindicator Natura 2000 en de PAS gelijk wordt getrokken.

Het project is zomer 2104 afgerond. Zie voor meer informatie over de methodiek en de resultaten:

Publicaties