Project

Actuele situatie rapportage

Het ministerie van EZ, wil met het oog op het voeren van een adequaat (topsectoren)beleid, specifiek voor de topsectoren Agro & Food en Tuinbouw & Uitgangsmateriaal zicht hebben op de ontwikkeling van het inkomen en de bedrijfsresultaten voor de primaire land- en tuinbouw.

Het ministerie van EZ, wil met het oog op het voeren van een adequaat (topsectoren)beleid, specifiek voor de topsectoren Agro & Food en Tuinbouw & Uitgangsmateriaal zicht hebben op de ontwikkeling van het inkomen en de bedrijfsresultaten voor de primaire land- en tuinbouw

Projectdoelstelling

Het verschaffen van adequate informatie over de inkomensontwikkeling e.d. in land- en tuinbouw op een moment dat er veel behoefte aan is:  net voor het einde van het jaar.

Werkwijze

De basis voor de uitvoering van de daadwerkelijke raming van de bedrijfsresultaten en inkomens per sector in de land- en tuinbouw wordt gelegd in een ander project uitgevoerd binnen WOT-EI (project Kwaliteitscheck actuele cijfers). Binnen dit project wordt de raming per sector in de land- en tuinbouw opgesteld en de uitkomsten gepresenteerd.

  • Uitwerking van de ramingen per sector in de land- en tuinbouw en opstellen van teksten per onderwerp op agrimatie.nl
  • Presentatie uitkomsten actuele situatie: opstellen samenvattende rapportage en persconferentie
  • Nadere analyses op basis van meest recent uitgewerkte boekjaar van bedrijven in het Bedrijveninformatienet

Projectresultaat (beschrijvend)

Het project geeft het ministerie van EZ en andere geĆÆnteresseerden ( zoals LTO en agrarisch bedrijfsleven) inzicht in de economische ontwikkeling in de land- en tuinbouwsector in het meest recente jaar. De rapportage moet verschijnen in de tweede helft van december en een eerste inschatting geven van de inkomens in het lopende jaar en een nadere analyse van de financiĆ«le ontwikkelingen op agrarische bedrijven in het jaar ervoor op basis van gegevens uit het Bedrijveninformatienet land- en tuinbouw. In overleg met de sectormanagers bij EZ zal binnen dit project ook aandacht besteed worden aan onderwerpen waarvoor specifieke interesse bestaat vanuit EZ. De basisgegevens komen uit het project validatie dataset; dit project wordt uitgevoerd vanuit de WOT EI. De uitkomsten van dit onderzoek worden verspreid via Agrimatie.

Publicaties