Project

Actuele situatie van Nederlandse land- en tuinbouw

Net als in andere economisch belangrijke sectoren bestaat er voor de agrarische sector aan het eind van het jaar de behoefte om de balans op te maken. Ofwel: hoe heeft de sector economische gereild en gezeild en wat betekent dit voor de bedrijfsresultaten en inkomens?

Doelstelling

Naast het ministerie van Economische Zaken en het agrarisch bedrijfsleven zijn ook andere belanghebbenden hierin ge├»nteresseerd.

Primaire doel is actuele informatie te verschaffen over de bedrijfsresultaten en inkomens in de Nederlandse land- en tuinbouw, voor de gehele sector en per type bedrijf maar ook om de ontwikkeling in bedrijfsresultaat en inkomen te duiden, te verklaren en in perspectief te plaatsen. Daarnaast worden per subsector op basis van overleg met sector/ketenmanagers van het ministerie van EZ specifieke verdiepende analyses uitgevoerd zoals een vergelijking met andere EU-landen en andere zelfstandigen (MKB) in Nederland.

De overheid, met name het ministerie van EZ wil met het oog op het voeren van een adequaat (topsectoren)beleid, specifiek voor de topsectoren AgroFood & Tuinbouw zicht hebben op de ontwikkeling van het inkomen en de bedrijfsresultaten voor de primaire land- en tuinbouw. Ook voor de Tweede Kamer is deze informatie relevant bij de bespreking van Europees en nationaal beleid wat betreft de land- en tuinbouw.

Beoogd resultaat

De resultaten van 2014 worden aan het einde van dat jaar gepresenteerd tijdens een persconferentie en daarna gepubliceerd. Voor de publicatie wordt verder geinvesteerd in een DLIB-achtige interactieve webtool. Daarnaast wordt in overleg met de opdrachtgever gekeken in hoeverre aanvullend daarop nog behoefte is aan een vorm van rapportage. Hieraan voorafgaand worden de resultaten gepresenteerd aan de sector-/ketenmanagers van het ministerie van EZ.

Werkwijze

De basis voor de raming van de bedrijfsresultaten en inkomens per sector zijn de bedrijfsuitkomsten en de sectorrekening van voorgaand jaar in combinatie met actuele informatie over prijs- en hoeveelheidsontwikkeling van de belangrijkste opbrengsten en kostenposten. Voor de sectoren waarvoor het afzetseizoen nog loopt wordt een raming gemaakt van prijs- en volumeontwikkeling. De raming wordt gespecificeerd naar bedrijfstype in de grondgebonden en intensieve veehouderij, de glastuinbouw en andere tuinbouwsectoren en in de akkerbouw. De verdiepende analyses per bedrijfstype/subsector worden uitgevoerd met behulp van het BedrijvenInformatienet aangevuld met informatie van derden. De werkzaamheden concentreren zich in het laatste kwartaal van het jaar.

Binnen het project is er ook oog voor vernieuwing zowel qua methodiek als presentatie van de resultaten. Zo zal in 2014 de reeds ingezette weg om met behulp van FES inkomensramingen, als vervanger van de huidige spreadsheets, op te stellen verder ontwikkeld worden en worden toegepast. Dit vraagt o.a. training van medewerkers om met behulp van FES inkomensramingen uit te voeren.


Resultaat

De resultaten van het project worden sinds 2013 gepubliceerd via de website www.agrimatie.nl.Publicaties