Project

Add Q1 TAN onderzoek

De grootte van de fecale verteerbaarheid van rue eiwit (VC_RE) bepaalt sterk de berekende totale ammoniakale stikstof (TAN) in de NEMA-methodiek. Een afwijkende waarde van de VC_RE geeft procentueel een veel grotere afwijking in berekende TAN. Een nauwkeurige VC_RE schatting is dus nodig in de NEMA-methodiek voor berekening van de bronnen op melkveebedrijven die bijdragen aan de landelijke ammoniakemissies. Bannink e.a. (2016) hebben drie mogelijk alternatieven gegeven voor een correctie van de huidige VC_RE schattingsmethode. Indien als doel gesteld wordt om niet langer met constante waarden te blijven werken maar om berekeningen beter te laten aansluiten op de voedingsfactoren die een rol spelen bij de variatie in de VC_RE als schijnbare N-vertering, is het de aanbeveling om de Tier 3 benadering voor enterisch methaan in melkvee te gaan toepassen. Een bijkomend voordeel is dan dat de schattingen voor VC_RE en TAN consistent zullen zijn met die van enterisch methaan omdat ze dan beide op dezelfde modelberekeningen (de Tier 3 benadering) berusten.    

Het doel is om tot een nauwkeurigere methode te komen voor het schatten van de totale ammoniakale N met urine (TAN) in de NEMA-methodiek (op basis van geschatte VC_RE). De insteek is om met de huidige methode (die op rekenregels voor VC_RE tabelwaarden is gebaseerd, maar in een recente evaluatie onnauwkeurig bleek) te verbeteren. Een nieuwe methode dient echter eerst nauwgezet beschreven en geĆ«valueerd te worden. Om dit te bereiken zijn de volgende doelen voor dit project geformuleerd :  

Doel 1. Beschrijving van de methode voor het gebruik van de huidige Tier 3 benadering voor enterisch methaan in melkvee voor schatting van de VC_RE en TAN in de NEMA-methodiek.

Doel 2. Evaluatie van de modelvoorspelling van rantsoeneffecten op de VC_RE en de urine en fecale N uitscheiding met onafhankelijke gegevens uit stikstofbalans studies met melkvee.

Doel 3. Publicatie van de Tier 3 benadering voor VC_RE en TAN voorspelling in een peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift.

Doel 4. Het aangeven van de mogelijke implicaties van een weergave van rantsoeneffecten op de VC_RE en TAN op de RAV-emissies voor melkvee.

 

Publicaties