Project

Add Q2 Herziening spieringprotocol

EZ heeft gevraagd om een eensluidend afwegingskader (protocol) voor de openstelling van de spieringvisserij en de voorwaarden waaronder de visserij kan plaatsvinden. Dit afwegingskader dient zoveel als mogelijk de instemming te hebben van de bestuursorganen bevoegd voor de Visserijwet (Ministerie EZ) en die voor de Wet Natuurbescherming (provincies).

Met een dergelijk afwegingskader moet de huidige onpraktische situatie, waarbij EZ openstelling van de visserij beoordeelt op een (nog te actualiseren referentiegetal), en de provincies een dergelijke referentie ontberen, opgehelderd worden. In de huidige situatie kan het voorkomen dat onder de Visserijwet op basis van het (nog te actualiseren) referentiegetal er voldoende spiering is om de visserij toe te staan, maar dat deze niet kan worden toegestaan onder de Wet Natuurbescherming in verband met voedselreservering voor de aanwezige vogels (of instandhoudingsdoelen voor vogels). Deze discrepantie heeft al een aantal keer geleid tot controverse tussen verschillende stakeholders (vissers, vogelbescherming, sportvisserij). Het streven is dat in 2017 de regelgeving onder de Visserijwet aangepast kan worden voor het volgende seizoen (voorjaar 2018).

In 2013 is geconstateerd dat het protocol uit 2007 voor de openstelling van de visserij op spiering is verouderd. Er wordt een referentiepunt gebruikt voor de regulering van de visserij, maar dit is niet meer accuraat voor de instandhouding van de lokale populatie van de soort en houdt onvoldoende rekening met de reservering van voedsel voor vogels. Voor veel vogels die overwinteren, ruien of broeden in het IJsselmeergebied is spiering een belangrijke voedselbron. De centrale vraag is of en zo ja, hoeveel spiering beschikbaar is voor visserij waarbij er gewaarborgd wordt dat (a) er een gezonde en duurzame populatie van spiering en andere vissoorten is en (b) de beschikbaarheid van spiering als voedsel voor gewenste aantallen visetende vogels toereikend is.

In dit project wordt een voorstel voor een nieuw protocol ontwikkeld waarbij rekening wordt gehouden met de eisen van zowel de Visserijwet als de Wet Natuurbescherming.

Publicaties