Project

Add Q2 Ketenbeoordeling vis (natuur)

Door Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) worden momenteel ketengerichte risicobeoordelingen uitgevoerd die tot doel hebben het toezicht van de NVWA meer risico gebaseerd te maken. Als onderdeel hiervan zijn gevareninventarisaties nodig van de 12 grote productieketens geïdentificeerd voor NVWA. Eén van die grote productieketens betreft de visketen, die bestaat uit een vijftal deelketens: zeevisserij, kustvisserij, binnenvisserij, schaal- en schelpdieren, aquacultuur.

Wageningen Marine Research is gevraagd een brede literatuursearch uit te voeren van de gevaren voor de natuur die zich voor kunnen doen in deze vijf deelketens van de visserijsector, gevolgd door een schatting van de meest relevante risicos voor de natuur in de Nederlandse situatie. Met de resultaten kan BuRO een openbaar advies opstellen, voorzien van aanbevelingen aan toezicht en eventueel beleid om risicoreducties te bewerkstelligen. De gevaren en risicos van chemische stoffen en exoten zijn geen onderdeel van deze studie omdat ze in andere parallel lopende studies worden onderzocht.

Publicaties