Project

Add Q3 Veilig gebruik van bemestingsproducten van dierlijke mest

De kwaliteit van grond- en oppervlaktewater verbetert maar vraagt verdere verbetering (zesde actieprogramma). In het zesde actieprogramma is een aantal maatregelen genoemd die bijdragen aan deze verdere verbetering van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. Een van die maatregelen is een aantal proefprojecten en één van die proefprojecten is de gebiedsgerichte pilot kunstmestvrije Achterhoek (zesde actieprogramma, 5.5.3.3, bijlage 1). 

Het generieke doel van de gebiedsgerichte pilot kunstmestvrije Achterhoek is het onderzoeken van verwerking van mest op praktijkniveau. Er worden verschillende technische processen bekeken. Het project zal zich focussen op de kwaliteitsaspecten van deze bemestingsproducten, zoals nutriënten­gehalten (N, K S), het niveau van verontreinigingen, zoals zware metalen en andere contaminanten (pathogenen, antibiotica residuen e.d.). Deze stoffen zullen worden gemonitord. Het doel is om een product te produceren dat kan voldoen aan de eisen van de herziene EU-meststoffenverordening (PFC1c). Een tweede doel is om een bijdrage te leveren aan de onlangs gestarte JRC studie SAFEMANURE dat dient om criteria af te leiden voor stikstofhoudende bemestingsproducten van dierlijke mest die vrijgesteld kunnen worden van de door de Nitraatrichtlijn voorgeschreven maximale stikstofgift van 170 kg N/ha.

In het project zullen ook de andere fracties, dikke fractie, schoon water fractie gemonitord worden op de boven genoemde aspecten. WUR-WENR focust op vloeibare stikstof- en kaliummeststoffen. Het betreft een gemeenschappelijk onderzoek met betrokkenheid van Ministerie LNV, ministerie I&W, LTO Noord, provincie Gelderland, bedrijfsleven (ForFarmers, Nijhuis Industries, Groot Zevert Vergisting, de Groene Kunstmestfabriek, Slootsmid) Stichting Biomassa, Stichting Vruchtbare Kringlopen, melkveehouders in de Achterhoek en Wageningen Universiteit. Er is regionaal samenwerking met een groot aantal actoren betrokken bij verwerking van mest op praktijkniveau.

Publicaties