Project

Add Q4 Gebruik van IR voor LBT en ER

Jaarlijks doen veehouders in Nederland opgave van het aantal dieren tijdens de zogenaamde Landbouwtelling, ook wel meitelling genoemd. Ook hebben zij in 2015 dieren per staltype ingevoerd. Mogelijk kunnen deze opgaven echter ook afgeleid worden vanuit de I&R systemen.

Met dit project gaat Wageningen UR Alterra in nauwe samenwerking met RVO, het CBS en de Emissieregistratie onderzoeken of de noodzakelijke dieraantallen voor de Landbouwtelling en de Emissieregistratie ook kunnen worden afgeleid vanuit de I&R systemen. Daarmee kan voor veehouders in Nederland een aanzienlijke vermindering van de administratieve lastendruk gerealiseerd worden. Ook kan hiermee mogelijk de kwaliteit van de diertellingen verbeterd worden. Voor de diersoorten rundvee, varkens, schapen, geiten en pluimvee zijn sinds enige jaren verschillende, landsdekkende I&R systemen beschikbaar. Hierin geven veehouders o.a. geboorte, aanvoer en afvoer van dieren op, per bedrijfslocatie.

Met de resultaten van dit project kan beoordeeld worden of de kwaliteit van de berekende dieraantallen voldoende is voor de Landbouwtelling (LBT) en voor de Emissie Registratie (ER), inclusief het Programma Aanpak Stikstof. Als de kwaliteit voldoende is kunnen de vragen naar dieraantallen vanaf 2017 achterwege blijven. Zo niet, dan wordt de vraagstelling gehandhaafd, of er wordt besloten tot een aanvullende inspanning om de kwaliteit alsnog naar het gewenste niveau te krijgen.

Voor rundvee is reeds een positief resultaat behaald: voor het merendeel van de bedrijven worden de benodigde dieraantallen automatisch berekend op basis van de bedrijfsdata in I&R.

 

Publicaties