Project

Add Q4 Onderzoek en Kennisverspreiding 6e AP Nitraat

Het ministerie van LNV heeft een consortium van Wageningen Research, Delphy, TNO en Eurofins gevraagd om een project uit te voeren met onderzoek en kennisverspreiding communicatie en bewustwording in het kader van het Zesde Actieprogamma Nitraatrichtlijn. De resultaten moeten bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater en het realiseren van de doelstellingen uit de EU-richtlijnen Nitraatrichtlijn en Kaderrichtlijn Water.

Het project heeft de volgende doelstellingen:

  • Het verzamelen van fosfaatmeetgevensdie gebruikt zullen worden voor de onderbouwing en verbetering van rekenmodellen (Initiator, ANIMO). 
  • Het testen van de laser induced breakdown spectroscopy (LIBS) technologie op bruikbaarheid voor fosfaatmetingen door agrariërs en andere belangstellenden in perceelsloten en watergangen die beïnvloed worden door de uit- en afspoeling van landbouwpercelen. 
  • Kennisverspreiding onder telers in de akkerbouw en vollegrondsgroenten op zuidelijke zand- en lössgronden, ter vermindering van uit- en afspoeling van stikstof en fosfaat.

Publicaties