Project

Advies toetsing (parallelle keringen) dubbeldijk (Wadden)

De aanleiding voor het onderhavige onderzoek ligt in de dijkversterking Eemshaven-Delfzijl. Binnen het proces van dijkversterking dient in 2015 een onderbouwde keuze te worden gemaakt voor een voorkeursalternatief zodat de dijkversterkingsopgave in 2017 kan worden aangepakt. De projectleiding ligt bij Deltares (Delft).

Op het traject Eemshaven - Delfzijl ligt een primaire kering die afgekeurd is. Achter de dijk ligt een laaggelegen gebied. Voor de dijk ligt de vaargeul van Eems naar de Noordzee. Kwelders zijn langs deze strekking nauwelijks aanwezig. De gedachte om een parallelle kering aan te leggen willen DP Wadden en de Provincie Groningen nader onderzoeken. De parallelle dijk moet dan achter de huidige dijk gerealiseerd worden. Het tussenliggende gebied komt in verbinding te staan met het oppervlaktewater van de Eems. De verbinding kan worden gerealiseerd door een inlaat bestaande uit duikers of door een opening te maken in de primaire kering. Het gevolg van de verbinding is opslibbing met sedimenten en een zoet/zout overgang in deze 'wisselpolder'. De gedachte is om op een locatie te starten met een dergelijke 'wisselpolder' langs het traject Eemshaven - Delfszijl en dan op te schuiven, zodat de kustzone langzaam maar zeker wordt opgehoogd en kan meegroeien met de zeespiegelstijging. Tevens ontstaat parallel aan de huidige dijk dan een secundaire kering.

Twee basisconcepten kunnen dan worden onderscheiden. Bij het eerste basisconcept is sprake van een verbinding met het oppervlaktewater van de Eems. Onderscheid wordt gemaakt in een tweetal uitwerkingen; een opening in de primaire kering (1A) of een inlaat met duikers (1B). De ervaring bij Polder Breebaart leert dat een inlaat met duikers voor voldoende opslibbing kan zorgen. Na verloop van tijd wordt de verbinding met het oppervlakte water dicht gemaakt en ontstaat een basisconcept met een dubbele kering.

De basisconcepten 'dubbele kering' en 'wisselpolder' worden ge├»dentificeerd als een generieke benadering van de waterveiligheid in noordoost Groningen. Het beoordelen van beide concepten is niet opgenomen in het WTI en het Ol. Via een werkatelier worden onderdelen geidentificeerd die nog ontbreken aan het WTI en alom te komen tot een beoordeling van dergelijke basisconcepten. De ontbrekende onderdelen worden opgenomen in een advies en gerapporteerd door Deltares.

Deliverables

Het uiteindelijke resultaat zal dan zijn: een overzicht van onderdelen die ontbreken aan het huidige en het te ontwikkelen instrumentarium om een concept met een dubbele kering te beoordelen. Tevens zal een schets worden gegeven de procedure nodig voor het beoordelen van een dubbele kering.

Publicaties