Project

Adviessystemen en houtoogst en duurzaamheid

Een hogere houtoogst en waar mogelijk beter gebruik van stamhout en tak- en tophout uit bossen in Nederland sluit aan bij de transitie naar een biobased economy, de doelen van het energieakkoord en het streven naar een hoger zelfverdiendend vermogen van het natuurbeheer. In 2014 heeft Alterra in opdracht van het ministerie van Economische Zaken (BO-11-011.01-53) een modelstudie uitgevoerd naar de duurzaamheid van houtoogst op Nederlandse bosgroeiplaatsen, gepubliceerd in Alterra-rapport 2618 (Bonten et al. 2015).

Op basis van deze modelstudie wordt in 2015 in overleg met stakeholders van de bossector een voorzet voor een eerste versie van een adviessysteem voor duurzame houtoogst op grond van de nutriëntenbalans opgetuigd (voorzet adviessysteem 1.0). Er zijn echter nog een aantal forse onzekerheden in gegevens, die verbetering behoeven om tot een goede onderbouwing van dit adviessysteem te komen. Het raamwerk om te komen tot een betere onderbouwing ziet er als volgt uit: In 2016 worden in opdracht van het ministerie van Economische Zaken twee met elkaar samenhangende projecten uitgezet. Dat is dit onderhavige BO-project en een in de open programmering opgenomen project. De coördinatie van de samenhang van deze beide projecten maakt onderdeel uit van dit BO-project.

Een adviessysteem helpt de bosbeheerder om het oogstvolume in zijn bos goed af te stemmen op de nutriëntenbalans. Dit onderzoek richt zich op het beter onderbouwen van dit adviessysteem: beschikbare gegevens depositie beter opnemen in model en model aanvullen met nieuw te verzamelen gegevens (open programmering) over de afvoer van nutriënten in bij de oogst afgevoerd hout en biomassa.

Publicaties