Project

Adviesvraag aanvullende monitoring van pilots

Pilots maken een belangrijk onderdeel uit van de voorkeurstrategie van het Deltaprogramma Waddengebied. In de periode 2015-2020 staan twee kleine geulwandsuppletiepilots gepland die meer inzicht moeten geven in het natuurlijk sturen van geulen in de Waddenzee.

De kengetallen van deze suppleties zijn de volgende (aanvullende informatie van RWS_WVL dd 27 mei 2014): Suppletie Ameland ZW: • Raai 4600 t/m 4800 • Ca. 1000 kuub per strekkende meter • Totaal2,5 Mm3 • Ontwerp voor raai 4600-4700 van -10m NAP tot -20m NAP onder een hoek van 1:13. • Ontwerp raai 4700-4800 van -8m NAP tot -20m NAP   Suppletie Vlieland Oost: • Raai 5110 t/m 5360 • Ca. 550 kuub meter per strekkende meter • Totaal 1,5 Mm3. • Ontwerp loopt van -5m NAP tot ongeveer -15m NAP (-10 tot -20 m NAP)   Ook zijn deze pilots bedoeld om meer inzicht te geven in de werking van het zanddelend systeem en uitwisseling van sediment tussen Noordzee en Waddenzee. De monitoring van de pilots moet zodanig opgezet worden dat het goed aansluit bij het lange termijn onderzoek en de model- en systeemkennis ontwikkeling en onderdeel van de voorkeursstrategie van het Deltaprogramma Waddengebied.

Wat is er nodig aan extra monitoring voor de kleine pilots vanuit Oeltaprogramma, in aanvulling op de monitoring van Kustlijnzorg? Wat zijn de jaarlijkse monitoringskosten (incl. T0 monitoring) op basis van huidig inzicht? Deze vragen worden door het Deltaprogramma Waddengebied aan Deltares gesteld.

Op basis van dit adviesproject wordt verwacht dat een goede aansluiting en afstemming wordt bereikt tussen het reguliere monitoringprogramma van suppleties wat onder RWS-WVL valt (Kustlijnzorg-B+O Kust: wordt door RWS-WVL en Deltares gezamenlijk wordt uitgevoerd) en de vanuit kennisvermeerdering vereiste monitoring die voortvloeit vanuit de voorkeursstrategie van het DPW uit te voeren suppleties.

Deliverables

Schriftelijk advies (notitie) waarin een goede aansluiting en afstemming wordt bereikt tussen het reguliere monitoringprogramma van suppleties wat onder RWS-WVL valt (Kustlijnzorg-B+O Kust: wordt door RWS-WVL en Deltares gezamenlijk uitgevoerd) en de vanuit kennisvermeerdering vereiste monitoring die voortvloeit vanuit de voorkeursstrategie van het DPW uit te voeren suppleties.

Publicaties