Project

Advisering Herstelmaatregelen PAS (t2)

Met de implementatie van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) per 1 januari 2016 zullen zich naar verwachting aanloopproblemen voordoen op gebiedsniveau die te maken hebben met het inplannen van herstelmaatregelen. Ruggenspraak en ondersteuning van deskundigen (ecologen) is gewenst om het implementatieproces soepel te laten verlopen. Er is behoefte aan een soort van helpdesk waar advies kan worden ingewonnen in geval er veranderingen moeten worden aangebracht in gebiedsanalyses.

Het project is bedoeld om ondersteuning te bieden bij het verbeteren van de gebiedsanalyses (hulp aan voortouwnemers). Het project draagt bij aan een soepele implementatie van de PAS voor stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden

Publicaties