Project

Afrikaanse marktgewassen en voedselzekerheid

De productie van Afrikaanse marktgewassen biedt voordelen op het gebied van inkomen, werkgelegenheid en productiviteit. Maar ook risico’s ten aanzien van de voedselzekerheid ter plaatse.

Doelstelling

Specialisatie in exportgewassen kan Afrikaanse boeren meer inkomen opleveren dan de productie van voedselgewassen. Produceren voor de exportmarkt maakt boeren echter afhankelijk van (schommelingen in) prijsontwikkelingen. Daarnaast bestaat het risico dat men onvoldoende verdient om voedsel te kunnen kopen als de eigen oogst mislukt, en zal men als de voedselproductie tegenvalt, genoeg inkomen moeten hebben om de hogere voedselprijzen te kunnen betalen. Naast economische zijn er ook ecologische risico’s verbonden aan specialisatie, zoals bodemuitputting door monocultuur. Dergelijke risico’s zijn redenen voor boeren om export- en voedselgewassen met elkaar te combineren. De doelstelling van deze studie is om aan te geven wat en hoe groot de economische en ecologische risico’s zijn van een productiesysteem gericht op exportgewassen, en op welke manier (o.a. met behulp van beleid) die risico’s kunnen worden verkleint, zodat produceren voor de exportmarkt ten goede komt aan voedselzekerheid.

Plan van Aanpak

Drie landenstudies (desk en field research).

Resultaten

Deskresearch op basis van bestaande literatuur over het effect van  marktgewassen op  voedselzekerheid ter plaatse. De studie levert drie landenstudies op waar de economische en ecologische risico’s van de productie van marktgewassen in kaart worden gebracht,  de effecten voor voedselzekerheid worden geanalyseerd en suggesties voor interventies om de afruil tussen exportproductie en voedselzekerheid te beperken, worden uitgewerkt.