Project

Afronding Bioproject Efficiënte watergift en uitspoeling bioglastuinbouw

Er is nog onvoldoende kennis over de zoutgehalten van de meest gebruikte meststoffen. Het betreft dan gegevens over de bandbreedte aan zoutgehalten, gerelateerd aan de herkomst, met name bij composten. Deze kennis is voor ondernemers noodzakelijk om een juiste keuze te maken bij het inzetten van compost en andere meststoffen.

Voortzetting van de eerder ingezette screening op Na (en Cl en SO4) gehalten is daarom nodig. De vraag is of dit ook kan in perioden met lage N-gehalten in de bodem. Concreet is er meer mogelijk in zomer of vroeg in het najaar? Grondsoorten verschillen aanzienlijk in fysische eigenschappen, waardoor de effecten van door- en uitspoeling  op zouttoestand van de bodem ook sterk verschillen. Uit het onderzoek in het verleden is onvoldoende bekend, welke strategie nu het meest effectief effect is voor welke grondsoort.

Doelstelling

Vermindering van de zoutbelasting op biologische glastuinbouwbedrijven en ontwikkelen van strategie├źn om verzilting tegen te gaan en op te lossen, met zo laag mogelijke emissies van N en P.

Resultaten

Geaccumuleerd zout in de bodem kan dus effectief verlaagd worden met een gericht irrigatieadvies. Probleem blijft dat ook de N-uitspoeling tegelijkertijd erg groot is.

Resultaten 2012

  • De resultaten zijn gepresenteerd in een bijeenkomst van biotelers. Een bijdrage is geleverd aan de internationale workshop 'Biogreenhouse' over Organic protected Horticulture ' in Boekarest.
  • De resultaten zijn in een rapport vastgelegd.

Publicaties