Project

Agent based tools for analyzing spatial allocation for greenhouse horticulture

De glastuinbouw in Nederland is een intensieve landbouwsector, met een specifiek klimaat en eisen aan verwerkingscapaciteit en logistiek om op hoog niveau voedsel en bloemen te kunnen produceren.

Doelstelling

De glastuinbouw stelt hoge eisen aan de beschikbaarheid van arbeidskrachten, infrastructuur en toegang tot de markt. Daarom zijn niet alle locaties in Nederland even geschikt. De glastuinbouw is geconcentreerd in het Westland. Vanwege de grote vraag naar grond wordt ook elders in Nederland gezocht naar geschikte nieuwe locaties.

Daarbij spelen de volgende vragen:

 • Wat zijn relevante processen, acteurs, en systemische elementen voor tuinbouwlocaties? 
 • Hoe is dit vorm te geven in een agent model? 
 • Hoe kan een model leiden tot betere scenario's voor mogelijke herstructurering van de
  glastuinbouw? 

Dit project ontwikkelt instrumenten op basis van modellering en visualisatietechnieken om de ruimtelijke verdeling en gunning van de glastuinbouw te analyseren. Conceptueel wordt de ruimtelijke ordening verondersteld als een bottom-up proces, waarin autonome reacties van actoren kunnen leiden tot tipping points en regimeverschuivingen.

Werkwijze

Activiteiten in 2012 zijn:

 • Opzet case study; 
 • Ontwikkeling conceptueel model; 
 • Eerste gestileerde ABM met geformaliseerde basisprocessen; 
 • Contact met stakeholders and presentaties in relevante fora.

Resultaten

Resultaten zijn:
 • Wetenschappelijke artikelen
 • Jaarlijks voortgangsrapport
 • Presentaties op congressen
 • Een agent based model met gebruikersinterface.

In 2012 is het volgende uitgevoerd:

 • Door literatuurstudie en interviews is een de nationale Glastuinbouw situatie in kaart gebracht. Het project is verder afgebakend; richten op verschillende case studies, te richten op nationale schaal en internationale trends als externe factoren mee te nemen, te richten op historische ontwikkelingen als validatie voordat toekomstscenario’s worden bekeken.
 • Op basis van gepubliceerde vestigingsgedragingen onder glastuinders is een eerste concept ABM ontwikkeld. Maar doordat een aantal vestigingsfactoren moeilijk zijn te verifiëren of qua toekomstige ontwikkeling zijn te voorspellen, is het mogelijk dat het concept gaandeweg wordt versimpeld en aangepast.
 • Informatie is verzameld over voorkeurslocaties en agent karakteristieken, die de basis vormen voor de hele verdere modelontwikkeling.