Project

Agroconnect

Precisielandbouw (smart farming) kan een belangrijke bijdrage leveren aan meer en duurzaam produceren met minder grondstoffen. Het efficiënt inrichten van de informatievoorziening in de keten is een belangrijke voorwaarde voor succes. Data-uitwisseling tussen sensoren, procescomputers, boordcomputer en managementsystemen moet goed geregeld zijn. Dit vraagt aandacht voor gegevendefinities (semantiek), standaarden voor gegevensuitwisseling (protocollen en syntaxen) en het optimaal integreren van bedrijfsprocessen in ketens over bedrijfsgrenzen heen (het verbeteren van de interoperabiliteit).

Initiatieven als smart dairy farming, smart pig farming en precisielandbouw in de open teelten worden ontwikkeld ten behoeve van de agrifood sector. Dit initiatief richt zich op het versterken van de brede samenhang en het delen van nieuwe kennis vanuit deze initiatieven.

De innovatieopgave is om over deze smart farming initiatieven heen een generiek (sector en ketenoverschrijdend) raamwerk te ontwerpen voor informatisering ten behoeve van smart farming. In deze informatiearchitectuur zal voor smart farming in beeld worden gebracht welke informatie relevant is voor sturing en uitwisseling in de keten en de wijze waarop dit technisch en organisatorisch ingericht kan worden.

Precisielandbouw (smart farming) kan een belangrijke bijdrage leveren aan meer en duurzaam produceren met minder grondstoffen. Het efficiënt inrichten van de informatievoorziening in de keten is een belangrijke voorwaarde voor succes. Data-uitwisseling tussen sensoren, procescomputers, boordcomputer en managementsystemen moet goed geregeld zijn. Dit vraagt aandacht voor gegevendefinities (semantiek), standaarden voor gegevensuitwisseling (protocollen en syntaxen) en het optimaal integreren van bedrijfsprocessen in ketens over bedrijfsgrenzen heen (het verbeteren van de interoperabiliteit).

Initiatieven als smart dairy farming, smart pig farming en precisielandbouw in de open teelten worden ontwikkeld ten behoeve van de agrifood sector. Dit initiatief richt zich op het versterken van de brede samenhang en het delen van nieuwe kennis vanuit deze initiatieven.

De innovatieopgave is om over deze smart farming initiatieven heen een generiek (sector en ketenoverschrijdend) raamwerk te ontwerpen voor informatisering ten behoeve van smart farming. In deze informatiearchitectuur zal voor smart farming in beeld worden gebracht welke informatie relevant is voor sturing en uitwisseling in de keten en de wijze waarop dit technisch en organisatorisch ingericht kan worden.

Deliverables

Het project brengt in het kader van de smart-farming projecten keten partijen bij elkaar om op basis van de functionele behoeften, over de diverse sectoren heen, een goed raamwerk te definiëren voor de gegevensuitwisseling en -verwerking in de betreffende ketens. Dit raamwerk zelf wordt niet gebouwd binnen dit project, het is aan de ketenpartijen en solution providers om dit volgens het in dit project op te stellen ‘pakket van eisen’ te ontwikkelen. Het gebruik van kennis en ervaringen uit andere sectoren zoals bijvoorbeeld de Tuinbouwketen en internationale initiatieven als SmartAgriFood (EU) is een belangrijk uitgangspunt binnen dit project.

Samenvatting gewenste producten

2012-2013:

 • plan van aanpak op basis van analyse datamanagement agrifood
 • analyse ondersteuning informatisering PPS “Smart Dairy Farming”
 • referentie datamodel open teelten:
  • verder aanscherpen referentie datamodel open teelten (EDI-Teelt++)
  • zorgen voor nationaal en internationaal draagvlak
 • raamwerk gegevensuitwisseling smart farming agrifood
 • analyse van huidige situatie
 • eisenpakket informatiearchitectuur smart farming in de toekomst
 • beschrijving van wat dit raamwerk moet omvatten (semantiek, taxonomie, syntaxen, protocollen, etc.)
 • roadmap van hoe te komen van de ist naar de soll-situatie

Publicaties