Project

Alternatieve eiwitproductie met Europese peulvruchten

Om het teeltareaal van Europese soja, ook in Noord West Europa en Nederland, te vergroten is het van belang dat de soja teelt voor de akkerbouwer concurrerend wordt. Het saldo van soja moet vergelijkbaar worden met dat van graan of maïs. De stijgende prijzen van soja en met name de stijging van de non-gm toeslag verbeteren de concurrentiekracht van het gewas maar dit is onvoldoende.

Doelstellingen project

De doelstelling van het project is bij te dragen aan ontwikkeling van de productie van Europese peulvruchten ter vervanging van sojameel import.

Plan van aanpak

De belangrijkste vraagpunten bij de optimalisering van de teelt van soja betreffen de teeltkeuzes (m.n. ras, rijafstand, zaaidichtheid), onkruidbestrijding en  de stikstofvoorziening en. De onkruidbestrijding is een aandachtspunt vanwege de relatief trage begingroei van soja. Met name de rol van mechanische onkruidbestrijding en de interactie tussen teeltwijze en onkruidbestrijding zijn van belang en krijgen daarom aandacht. Daarnaast is de stikstofvoorziening van groot belang. Hierbij dient speciaal aandacht besteed te worden aan de bedrijfszekerheid van de Rhizobium symbiose (wortelknolletjes). De huidige ervaringen met soja in Nederland laten zien dat de stikstofvoorziening langs deze weg niet altijd voldoende is. Tenslotte is de kennis in Nederland over de gewasecologie en fysiologie van soja onvoldoende. Het is  van belang hier voldoende kennis op te doen zodat de interactie van het gewas met de Nederlandse omstandigheden beter begrepen wordt.

In 2013 wordt voornamelijk gewerkt aan de volgende punten:
  • Vorming van een netwerk zowel in Nederland als in Europa om kennis te delen en samen te werken. Met name dient hierin contact gelegd te worden met R&D centra in Duitsland en Oostenrijk. Voor zover relevant zal deelgenomen worden aan netwerken zoals het EIP dat ook aandacht besteedt aan Europese eiwitproductie.
  • Kennis zal worden verzameld en gestructureerd over Rhizobium, onkruidbestrijding en gewasecologie en -fysiologie. Dit gaat op gestructureerde wijze aanduiden hoe en waar belangrijke verbeterpunten nodig en mogelijk zijn.

Resultaten (beoogd)

In 2013 levert het project kennis op over de state-of-the-art aan soja-onderzoek in Europa en worden effectieve samenwerkingsconsortia zichtbaar.

Publicaties over Sojavervanging