Project

Ambitie duurzame stallen

Onder de titel Verduurzaming Veehouderij in Perspectief is in opdracht van en onder regie van de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij (UDV) in 2012 een proces in gang gezet om vanuit lange termijn ambities van duurzaamheid te bepalen welke korte en middellange termijn doelstellingen voor overheid en private partijen nodig zijn. Directe aanleiding was de gevoelde noodzaak bij de partners van de UDV om de oorspronkelijke kabinetsdoelstelling omtrent het percentage ‘integraal duurzame stallen/houderijsystemen’ te herijken. Daarbij was de centrale vraag hoe ‘integraal duurzaam’ precies begrepen moest worden.

Probleemstelling

Invulling geven aan de gezamenlijke doelstelling van de partners in de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij om er voor te zorgen dat vanaf 2015 alle nieuw te bouwen stallen 'integraal duurzaam' zijn. Kader hiervoor zijn de besluiten van het bestuurlijk overleg van de UDV van 9 april 2013.

Doelstelling(en) van het project

  1. In 2013 wil de UDV samen met ketenpartijen een proces doorlopen waarin korte (2015) en middellange (2020) termijndoelstellingen in samenhang worden gebracht met de lange termijn ambities uit het project VViP. Dit project ondersteunt dit proces inhoudelijk en procesmatig.
  2. Realiseren van de hernieuwde invulling van het begrip ‘integraal duurzame stal/houderijsysteem’ binnen een gezamenlijke beleidsdoelstelling voor 2015. Aangezien dit een bovenwettelijk niveau zal zijn is de vraag hoe en op welk niveau dat te definiëren
  3. Realiseren van een voorstel voor implementatie van een samenhangende en gedragen set van acties, instrumenten en beleid voor het stimuleren van een versnelling in de bouw van ‘integraal duurzame stal/houderijsystemen’.
  4. Goedgekeurd en gedragen plan voor langjarige monitoring met een set van indicatoren en bijbehorende streefwaarden voor de langere termijn, uitgewerkt naar in ieder geval de drie hoofdsectoren, waarmee de voortgang van de verduurzaming vanuit het lange termijn perspectief kan worden gemonitord, gebaseerd en in aanvulling op het reeds functionerende systeem Duurzame Landbouw in Beeld.

Publicaties