Project

Ammoniakemissiefactoren stallen met buitenuitlopen varkens

De veehouderij is in transitie naar duurzaamheid. Wanneer duurzaamheid ter sprake komt geldt dat in eerste instantie de emissie van ammoniak. Een ander belangrijk duurzaam aspect is het beschikken over een buitenuitloop; een belangrijke welzijnsfactor. Informatie over ammoniakemissie van buitenuitlopen in de varkenshouderij is tot op heden vrij beperkt.

Doelstellingen project

De doelstelling van dit onderzoek is op basis van expert-beoordeling advies uit te brengen over ammoniakemissiefactoren voor buitenuitloop van vleesvarkens, die zouden kunnen worden opgenomen in de Rav.

Aanpak en tijdspad

De effecten van uitlopen op de ammoniakemissie zijn al eerder bestudeerd door Kasper en Aarnink (2011) en Aarnink et al. (2012). Deze studies zullen de basis vormen voor een verdere beschouwing ten aanzien van emissiefactoren voor buitenuitlopen. Aspecten die hierbij aan de orde komen zijn:
  • Wat zijn de welzijnseisen t.a.v. buitenuitlopen en hoe is dat gangbaar uitgevoerd?
  • Wat is de (verwachte) emissie van een gangbare uitloop?
  • Wat zijn de eisen die je aan een emissiearme uitloop kunt stellen op basis van de processen en factoren die bij de ammoniak emissie een rol spelen?
  • Dient de uitloop additioneel opgenomen te worden of alleen ge├»ntegreerd met een stalsysteem?
  • Zijn er gangbare en emissiearme varianten te benoemen?
  • Is het wenselijk en is het mogelijk om emissiearme componenten te benoemen waaruit een (stal met) buitenuitloop en de emissiefactor als het ware modulair kan worden opgebouwd zodat voorkomen kan worden dat talloze uitloopvarianten in de Rav opgenomen hoeven te worden?
  • Hoe is te voorkomen dat een afwenteling op andere  milieuverontreinigende aspecten ontstaat?

Resultaten (beoogd)

  • rapport met advies over emissiefactoren