Project

Analyse LEN

In de periode 2010-2013 is een belangrijk deel van het natuurbeleid gedecentraliseerd naar de provincies. Provincies en Rijk hebben de belangrijkste afspraken vastgelegd in het Natuurpact (2013). Het PBL is gevraagd om deze afspraken driejaarlijks te evalueren in samenwerking met de WUR.

In deze tweede evaluatie van de Lerende Evaluatie Natuurpact bekijken we de resultaten van het natuurbeleid in de periode 2010-2019 op 2 van de hoofdambities zijnde het beschermen van biodiversiteit door het realiseren van het Natuur Netwerk Nederland en het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid.

De achtergrondrapportages van de Lerende Evaluatie Natuurpact worden afgerond en vormen de onderbouwing voor het Hoofdrapport. De achtergrondrapportages zijn een combinatie van beoordelen en participatie van betrokken beleidsmakers en andere stakeholders, zodat beleidsmakers en stakeholders ook zelf direct de uitkomsten van het onderzoek kunnen benutten voor beleidsuitvoering en verbetering.

Naast de achtergrondrapportages worden ook de Provinciale Natuur Indicatoren (PNI-indicatoren) opgepakt. Hoe kunnen we de meerjarige trend van de natuurkwaliteit op nationaal en provinciaal niveau in beeld brengen? De voorheen ontwikkelde methoden voor het weergeven van natuurkwaliteit t.o.v. referentie per provincie worden toegepast op verschillende ecosystemen.

Publicaties