Project

Analyse beleidsuitvoering, voortgang en nieuwe ontwikkelingen

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft als taak om eenmaal per twee jaar een Balans van de Leefomgeving uit te brengen, waarin de wettelijke Natuurbalans is geïntegreerd. Het doel hiervan is de rijksoverheid te voorzien van de juiste informatie over de beleidsuitvoering, de voortgang en nieuwe ontwikkelingen in bos, natuur en landschap.

Doelstelling

Voor de taken op het gebied van bos, natuur en landschap in de beleidsmatige en maatschappelijke context heeft het PBL onvoldoende kennis zelf in huis. Deze kennis is wel beschikbaar bij Wageningen UR. Daarom is uit efficiencyoverwegingen bij wet geregeld dat Wageningen UR, deze kennis ten behoeve van de Balans voor het PBL in stand houdt, verder ontwikkelt, en door  integrale beleidsevaluaties geschikt maakt voor de Balans, en bijdraagt aan de rapportage

Dit project betreft de uitvoering van integrale beleidsevaluaties. Het doel daarvan is de actuele gegevens over bos, natuur en landschap in hun relevante beleidsmatige en maatschappelijke context te verzamelen en te analyseren en de resultaten daarvan in hun maatschappelijke context te plaatsen, zodat deze bruikbaar zijn voor de Balans van de Leefomgeving.

Werkwijze

Het project bouwt voort op het in 2011 uitgevoerde werk. Op basis van die resultaten maakt het het PBL, kernteam BvdL afspraken  over het vervolg in 2012. Deze afspraken legt zij  in een Plan van Aanpak vast.

Mijlpalen zijn:

  • Februari 2012: Plan van Aanpak uitgewerkt
  • Maart 2012: conceptartikelen gereed
  • Zomer 2012: artikelen submitted bij tijdschrift redacties

Resultaten

De resultaten zijn zeven artikelen :

  • Draagvlak voor natuur
  • Sturingsvraagstukken natuurbeleid
  • Financiering van het natuurbeleid
  • Internationale aspecten van het natuurbeleid
  • Herijking EHS
  • Landbouw in relatie tot landelijk gebied
  • Zelforganisatie in het natuurbeleid

Deze artikelen vormen de basis van en onderbouwing voor tekstbijdragen voor de rapportage Balans van de Leefomgeving. 

Resultaat 2012

Het resultaat van het project is vastgelegd in de PBL-notitie: Ecologische overwegingen bij verdeling van middelen tussen en binnen provincies voor een herijkte EHS.