Project

Analyse en uitvoering bestandsmonitoring IJsselmeer en Markermeer

In het IJsselmeer en het Markermeer worden de visbestanden jaarlijks bemonsterd met een verhoogde boomkor. Deze reguliere bemonstering volstaat echter niet om karakteristieken van de bestandsopbouw, zoals verhouding maatse en ondermaatse vis, mee te monitoren. Dit aangezien de gebruikte methodiek selectief is voor kleine vis. Grotere vissen worden in deze bestaande survey niet goed gevangen. Dit betekent dat de reguliere survey niet volstaat voor de monitoring van de effectiviteit van beheersmaatregelen met betrekking tot de visserij op de schubvisbestanden. Ook levert de reguliere survey niet de volledige informatie met betrekking tot veranderingen in de verhouding maatse en ondermaatse vis, zoals vanuit de KRW wordt gevraagd. In de meeste andere Europese landen wordt de visstand in meren bemonsterd met gebruik van staand want met verschillende maaswijdtes, waardoor zowel maatse als ondermaatse vissen voldoende worden bemonsterd.

Om te komen tot een goed beeld van de populatieopbouw is het nodig om naast de reguliere monitoring met behulp van de verhoogde boomkor, aanvullende monitoring met behulp van staand want met verschillende maaswijdtes uit te voeren. Deze aanvullende monitoring zal verspreid over het IJsselmeer en Markermeer plaatsvinden. Om ontwikkelingen in vispopulaties te kunnen volgen, zal dit onderzoek regelmatig, bij voorkeur jaarlijks, herhaald moeten worden.

De huidige survey met de verhoogde boomkor volstaat niet om het aandeel grote vis in het IJsselmeer en het Markermeer te kunnen bemosteren  Door het wegvallen van de "oude"marktbemonstering, is er geen adequate monitoring meer voor handen om te monitoren of de beheermaatregelen met betrekking tot de visserij op schubvisbestanden voldoende effect hebben.

Doel van dit project is het uitvoeren en analyseren van een nieuw bestandsmonitoringssysteem op IJsselmeer en Markermeer ten behoeve van het visserijbeheer en de KRW.

Deliverables

Korte rapportage van de ruwe en opgewerkte gegevens.

De overige data worden geanalyseerd in het BO project Analyse van de bestandswijzigingen in IJsselmeer en Markermeer.

Publicaties