Project

Analyse mestmarkt 2006 t/m 2012

Dit project geeft antwoord op de vraag of er voldoende evenwicht is op de mestmarkt in Nederland. De nadruk ligt zowel op synthese en monitoring mestmarkt 2012 als op het analyseren van mestmarktresultaten van 2006 tot en met 2012.

Doelstelling

Is er evenwicht op de mestmarkt? Die vraag staat centraal in dit project. In het verleden heeft het kabinet aangegeven dat de mestmarkt jaarlijks gemonitord moest worden. Voor de monitoring mestmarkt van 2012 heeft het CDM aan het LEI gevraagd om de berekening van meststromen op de mestmarkt en een synthese van de mestmarkt uit te voeren. Tevens een deel van de analyse van de Vervoersbewijzen Dierlijke Mest in samenwerking met de werkgroep Monitoring mestmarkt van de CDM. Naast genoemde berekeningen en analyses heeft dit project als doel het analyseren van de resultaten en trends van de monitoringen van de mestmarkten van 2006 tot en met 2012, en het beschikbaar stellen en zo toegankelijk mogelijk maken van de resultaten voor een breed publiek.

Plan van Aanpak

Het project start op 1 januari 2013 en eindigt op 31 december 2013. De betrokken partijen zijn EL&I-DR, EL&I-PAV en de werkgroep Monitoring mestmarkt van de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM).

Resultaten

De gegevens zijn bruikbaar voor beleidsmakers in mest- en milieuproblematiek. Dit project levert het volgende op:
  • Een syntheserapport van de werkgroep Monitoring mestmarkt met een analyse van de mestmarkt in 2012, de resultaten en trends van 2006 tot en met 2012.
  • Bijdragen aan de workshop van de werkgroep Monitoring mestmarkt voor van medewerkers van EL&I. De nadruk ligt op het begrijpen van de resultaten van de monitoring.
  • Afhankelijk van de resultaten de organisatie van een workshop voor het landbouwbedrijfsleven.
  • Achtergronddocumentatie in de vorm van een webpublicatie.

Publicaties