Project

Analyse uitvoering natuurwetgeving

Binnen de BO-programmering loopt een project getiteld “Analyseuitvoering natuurwetgeving”. Dit project zich richt op de nieuwe taak vanprovincies/omgevingsdiensten als bevoegd gezag uitvoeren natuurtoetsontheffingverlening beschermde soorten. Ofwel de huidige taken van RVO.nl en DLG inzakebehandeling aanvragen ontheffingverlening Ffwet artikel 75. Het BO-projectheeft als doel een 1-daagse, laagdrempelige cursus op te zetten voorvergunningverlener provincie/omgevingsdienst, waarbij hen duidelijk wordt watkomt kijken bij deze nieuwe taak, hoe je vaststelt of er kans is op schadelijkeeffecten voor beschermde soorten en welke informatie je nodig hebt om eenbesluit op aanvraag te nemen.  Bij de cursus zal aandacht zijn voor hetgebruik van de in 2013 ontwikkelde instrumenten Routeplanner, Effectenindicatorsoorten en Maatregelenindicator soorten. De cursus zal worden proefgedraaid bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid najaar 2014.

Binnen de BO-programmering loopt een project getiteld “Analyse uitvoering natuurwetgeving”. Dit project zich richt op de nieuwe taak van provincies/omgevingsdiensten als bevoegd gezag uitvoeren natuurtoets ontheffingverlening beschermde soorten. Ofwel de huidige taken van RVO.nl en DLG inzake behandeling aanvragen ontheffingverlening Ffwet artikel 75. Het BO-project heeft als doel een 1-daagse,  laagdrempelige cursus op te zetten voor vergunningverlener provincie/omgevingsdienst, waarbij hen duidelijk wordt wat komt kijken bij deze nieuwe taak, hoe je vaststelt of er kans is op schadelijke effecten voor beschermde soorten en welke informatie je nodig hebt om een besluit op aanvraag te nemen.  Bij de cursus zal aandacht zijn voor het gebruik van de in 2013 ontwikkelde instrumenten Routeplanner, Effectenindicator soorten en Maatregelenindicator soorten. De cursus zal worden proefgedraaid bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Publicaties