Project

Anihwa ERA-Net Pigwatch

PigWatch wordt gefinancierd door LNV via de ERA-net ANIHWA. Er zijn 6 academische partnerinstellingen in Europe bij betrokken, elk met hun eigen financiering. Wageningen Livestock Research coördineert het project.

PigWatch is gericht op de ontwikkeling van praktische diergerichte indicatoren om pijn, frustratie en negatieve emotionele condities te voorkomen die geassocieerd zijn met de ontwikkeling van staartbijten en agressie in vleesvarkens. Het zal zich richten op indicatoren op de boerderij, en in het slachthuis.

  1. Ten eerste, om varkenshouders in staat te stellen snel en doeltreffend te handelen en verdere problemen te voorkomen, is het essentieel dat ze kunnen anticiperen op dreigende schadelijke gedrag. Dit zal toelaten corrigerende maatregelen die moeten worden genomen voordat het probleem uit de hand loopt.
  2. Op de tweede plaats zijn gemeenschappelijke definities van schadelijk gedrag en het standaard scoren ervan nodig voor benchmarking van de incidentie van de gedragsproblemen tussen boerderijen, en om de effectiviteit van corrigerende maatregelen te helpen kwantificeren.


Daarom zal PigWatch:
Werken aan verschillende detectiemethoden voor vroege waarschuwingssignalen, om boeren te helpen het probleem op te lossen of een uitbraak van staartbijten of agressie op het bedrijf te voorkomen.
Routinematig gegevens verzamelen in het slachthuis over de status van de staart bijten en agressie op de boerderij, en daardoor benchmarking en ondersteunende maatregelen mogelijk maken voor bedrijven met een relatief hoge incidentie van problemen.

Het project startte in het voorjaar van 2016. We testen op dit moment een 'Eye of the farmer' protocol, en de eerste resultaten zullen in de zomer van 2017 openbaar worden gemaakt.

Publicaties