Project

Animal Change

In dit project worden instrumenten ontwikkeld waarmee effecten van veehouderijsystemen op broeikasgassen en andere omgevings- en sociaal-economische factoren worden voorspeld.

Resultaten

Bereikte resultaten in 2012:

  • Verhaallijnen voor veestapelsector scenario's in de Europese Unie.
  • Review van berekeningsmethoden en verbeteren van mechanistische modellen van broeikasgasemissie.
  • Kwalitatief overzicht van beperkings- en aanpassingsmogelijkheden en mogelijke synergie en trade-offs.
  • Samengestelde database met karakteristieken van boerderijen met vee in de bestudeerde regio's.
  • Rapport over broeikasgasemissie door veeproductie op regionaal niveau.

In dit Europese project worden de effecten van veehouderij op de uitstoot van broeikasgassen voorspeld in samenhang met andere milieuvariabelen en (sociaal) economische factoren. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan grasland, omdat dit een groot areaal in Europa heeft. De voorspellingen zijn van nut voor overheid, industrie en de agrarische sector (de boeren) en dragen bij aan een concurrerende en duurzame veehouderij. Het project is in 2011 gestart en gaat door tot 2015. De eerste resultaten van workshops, literatuurstudie en modellering zijn inmiddels gepubliceerd op www.animalchange.eu.

Publicaties