Project

Antimicrobiële resistentie (AMR) in de Nederlandse veehouderij

Antimicrobiële resistentie (AMR) in de Nederlandse veehouderij is in de afgelopen decennia sterk toegenomen. Een verminderd gebruik van antibiotica wordt algemeen gezien als beste manier om de AMR te verlagen.

Het gebruik van antibiotica in de veehouderij is een complex probleem. De relatie tussen biologische processen van landbouwhuisdieren, microbiële agentia, bedrijfsmanagement zijn onduidelijk en niet-lineair als gevolg van de vele natuurlijke feedback-loops.
Tegelijkertijd wordt op verschillende niveaus het dierlijke productiesysteem aangepast. Op de microbieel niveau ontwikkelen antibioticaresistentiegenen defensieve strategieën in bacteriële populaties. Op bedrijfsniveau nemen boeren beslissingen over het gebruik van antibiotica en hun bedrijfsmanagement, rekening houdend met het beleid van de overheid.

Doel van dit project is meer inzicht krijgen in het complexe en adaptieve systeem van antibioticagebruik in de dierlijke productie, bijvoorbeeld in:

  • Het effect van beleidsinterventies op beslissingen met betrekking tot gebruik van antimicrobiële stoffen en de ontwikkeling van antimicrobiële resistentie (AMR). 
  • De veerkracht van het landbouwsysteem onder verschillende beleidsinterventies in relatie tot nieuwe of opnieuw de kop opstekende dierziekten.

Beoogd resultaat

Beide partners LEI en CVI zijn in 2012 een literatuurstudie, data beschikbaarheidsanalyse en agent-based model (ABM) ontwerp gestart. Hierbij heeft het LEI voortgebouwd op een bestaand ABM-beslissingsmodel en het CVI heeft met een bestaand antibioticum-gebruik ABM doorontwikkeld. Deze twee modellen zullen verder worden geïntegreerd in de rest van het project.

Resultaten zijn:

  • Het project zorgt voor een methodologisch kader voor het ontwerpen en onderzoeken van een complex adaptief systeem voor het antibioticagebruik in de varkenshouderij. 
  • Agent-based model. 
  • 2 wetenschappelijke artikelen en bijdragen aan 2 internationale symposia.

Werkwijze

Activiteiten zijn:

  • Onderzoek naar (vermindering van) het gebruik van antibiotica en antimicrobiële resistentie in de varkenshouderij met complexe adaptieve systemen (CAS). 
  • Ontwikkelen van een agent-based model voor het gebruik van antibiotica dat de besluitvorming van individuele boeren en dierenartsen imiteert.