Project

BIZ-recreatiesector

De opgave is economie en ecologie wederzijds te versterken door hechte onderlinge verbindingen tot stand te  brengen en processen zo te versnellen. Het is de uitdaging om het bredere beleidsverhaal van natuur, landschap en biodiversiteit versus groene groei en natuurlijk kapitaal te formuleren en uit te dragen.

Doelstelling

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie en de gemeente Steenwijkerland denken dat het concept bedrijven-investeringszones ook een goed concept kan zijn voor de recreatiesector in het buitengebied. Hans Schipers (gemeente steenwijkerland) heeft in een discussienotitie deze mogelijkheid beschreven ('Naar een BIZ toeristisch Steenwijkerland: discussie notitie om de mogelijkheden voo een alternatief voor de toeristenbelasting in beeld te brengen'). Uit gespreken met recreatieondernemers in Steenwijkerland kwam naar voren dat zij ook graag uitgezocht zien of een BIZ recreatiesector een alternatief kan zijn voor de toeristenbelasting.

Het doel van dit project is daarom het vormgeven van het BIZ recreatiesector concept. Hierbij wordt gekeken naar wie betrokken worden (zaken die spelen zijn free riders en de omvang van het gebied
), wat de heffingsgrondslag kan zijn en hoe het concept BIZ recreatiesector als model kan worden geoptimaliseerd. Het is van belang dat het concept gedragen wordt door de betrokkenen in de case studies en uiteindelijk ook door de recreatiesector.

Resultaten

Als blijkt dat een BIZ recreatiesector een interessant concept is, dan wil het ministerie van EL&I deze mogelijke invulling(en) van het concept inbrengen in de evaluatie van de EBI, zodat er ruimte kan komen voor een experimenteerwet BIZ recreatiesector.

Werkwijze

1. Opstellen startnotitie / begeleidingscommissie

Op basis van de discussienota die geschreven is door Hans Schiphorst en op basis van beschikbare kennis wordt een startnotitie geschreven waarin mogelijkheden voor de invulling van een BIZ recreatiesector op een rij worden gezet. Deze startnotitie wordt in een bijeenkomst met de begeleidingscommissie besproken. Net zoals het PvA. In verband met het belang voor draagvlak is het essentieel om vanaf het begin van dit onderzoek de betrokken partijen bij het voorstel betrokken te hebben.

2. Inventarisaties bij twee case studies (het participatieve gedeelte concentreert zich rondom twee cases):

  • Steenwijkerland: deze cases is door het ministerie en de gemeente ingebracht.
  • Mastbos (bij Breda): dit is een gebied waar recreatieondernemers gezamenlijk bezig zijn om te onderzoeken hoe de recreatieve infrastructuur verbeterd kan worden. Er zijn te weinig parkeerplaatsen, waardoor het rommelig en onveilig wordt voor de bezoekers. Als er gekozen wordt voor het aanleggen van nieuwe parkeerplaatsen kan dit ook consequenties hebben voor de aansluiting op de bestaande recreatieve infrastructuur.

3. Stakeholderanalyse, interviews en workshops

Om de mogelijkheden en onmogelijkheden van de BIZ recreatiesector te bediscussiëren en te bezien wat er nodig is om een optimale grondslag voor de BIZ recreatiesector te ontwikkelen vinden er een stakeholderanalyse, interviews en workshops plaats.

4. Opstellen concept “BIZ recreatiesector”

De  startnotitie wordt verder ingevuld met de kennis vanuit de cases  of voorbeelden aangedragen door mensen die geinterviewd zijn of op andere wijze bij dit onderzoek betrokken zijn. Het concept wordt verder geconcretiseerd.

5. Draagvlaksessie

Deze sessie is bedoeld om het concept te presenteren en om het verkrijgen draagvlak te borgen. Bij deze sessie is het belangrijk om naast de leden van de begeleidingscommissie vertegenwoordigers van de Recron, VNONCW, VNG, KvK, etc. aanwezig te hebben.

 6. Verder uitwerking BIZ concept ten behoeve van evaluatie EBI + afronding achtergrondstudiePublicaties