Project

BOGO CIV-T&U

<p>Het ministerie heeft het CIV Tuinbouw & Uitgangsmateriaal goedgekeurd. Zeven AOC's gaan binnen dit CIV-T&U aan de gang, landelijk en in de regio, en gaan daarnaast onder aanvoering van het bedrijfsleven onderwijscontent ontwikkelen op een tiental thema's die door de sector zijn vastgesteld. Hiervoor wordt per thema een Expert Ontwikkelteam (EOT) ingesteld met daarin specialisten uit het bedrijfsleven, aangevuld met docenten. Veel van de thema's gaan over innovatieve ontwikkelingen waarover binnen Wageningen UR veel kennis beschikbaar is. De doelstelling van dit BOGO-project is vanuit binnen Wageningen UR beschikbare innovatieve kennis aan te leveren als bouwstenen voor curriculumontwikkeling,  lesmateriaal en  -modules die binnen de thema’s door de EOT’s ontwikkeld worden. Hierbij zal goede afstemming zijn tussen wat het onderwijs vraagt en de aanwezige kennis vanuit het bedrijfsleven. Daarnaast is ook het doel om input te leveren voor masterclasses op de genoemde thema’s.</p>

Doelstellingen project

De doelstelling van het project is vanuit binnen Wageningen UR beschikbare innovatieve kennis aan te leveren als bouwstenen voor curriculumontwikkeling,  lesmateriaal en  -modules die binnen de thema’s door de EOT’s ontwikkeld worden. Hierbij zal goede afstemming zijn tussen wat het onderwijs vraagt en de aanwezige kennis vanuit het bedrijfsleven. Daarnaast is ook het doel om input te leveren voor de masterclasses op de genoemde thema’s (zie aanpak).

Aanpak en tijdspad

Het CIV-T&U heeft een looptijd van 4 jaar. Dit BOGO-projectvoorstel sluit aan op de activiteiten die binnen het eerste jaar plaatsvinden (2013).  

 • Lesmodules: De werkwijze voor de ontwikkeling van de lesmodules is als volgt. Op de vier thema’s (A, B, C en D, lees par. 6) werkt een onderzoeker die expert is op het betreffende thema, samen met  de EOT. De onderzoeker ondersteunt de betrokken docenten en mensen uit het bedrijfsleven bij de inhoudelijke kant van de lesstof. Het Ontwikkelcentrum is verantwoordelijk voor de didactische invulling en verspreiding van het lesmateriaal.
  De onderzoeker levert de benodigde actuele onderzoekskennis en ontwikkelt samen met de betrokken onderwijspartners, in overleg met het bedrijfsleven, de bouwstenen voor het gewenste lesmateriaal. Het ontwikkelcentrum zorgt voor de uiteindelijke vormgeving van het materiaal. Indien nodig betrekt de onderzoeker specifieke experts vanuit Wageningen UR ter ondersteuning. Het belangrijkste doel van de onderzoekers is om de beschikbare kennis bij Wageningen UR geschikt te maken voor onderwijsdoeleinden zodat de beoogde doelgroepen optimaal profiteren. Dit zijn zowel BBL- als BOL-leerlingen van het MBO als cursisten (medewerkers en ondernemers van tuinbouw- en veredelingsbedrijven).
  Door de betrokken onderwijs- en bedrijfslevenpartijen binnen het CIV, zijn de volgende thema’s geselecteerd om binnen dit BOGO-project (in 2013) aan te werken: het nieuwe telen, kastechniek-mechatronica-robotica, internationale handel/plantgezondheid en tot slot aan biobased economy /duurzaamheid. De expertteams zijn net gestart, dus op dit moment is het nog niet mogelijk om de inhoud van de onderwijsmodules nader te specificeren. Wel zijn hieronder de hoofdlijnen van de vier thema’s beschreven:
  • Het Nieuwe Telen (HNT): is een zeer breed begrip waar binnen Wageningen UR al veel onderzoek naar is gedaan. Het speelt door alle plantaardige sectoren heen en betreft een groot aantal gewassen. Belangrijkste ontwikkelingen doen zich op dit moment vooral voor in de glastuinbouw. De ontwikkelingen gaan erg hard en dat is een belangrijke reden om vanuit Wageningen UR actuele kennis in te brengen bij het expertontwikkelteam. Bij dit onderwerp zal er goede afstemming en samenwerking zijn (indien gehonoreerd) met de BOGO-aanvraag Nieuwe teeltsystemen vollegrondsteelt vanuit de HAS. Doelgroepen zijn de sectoren: glastuinbouw, bollenteelt, boomkwekerij en fruitteelt.
  • Kastechniek / mechatronica / robotica:is een voortdurende techniek- en technologische innovatie die zich richt op het monitoren, aansturen en uitvoeren van processen om de teelt te optimaliseren. Specialistische kennis van deze “groene techniek” is onmisbaar en dient in de kenniskolom te worden vastgelegd en uitgebouwd. Het expertteam in oprichting zal verdere invulling aan dit thema geven.
   Doelgroepen zijn de sectoren: glastuinbouw, en voor een beperkt deel de boomkwekerij en de bollenteelt.
  • Internationale handel / plantgezondheid: op dit gebied heeft Wageningen UR al bewezen dat het zeer zinvol is om in onderwijstrajecten kennis van het onderzoek mee te nemen. Denk hierbij aan een aantal onderwijsproducten die veel gebruikt worden binnen het onderwijs, zoals de beeldenbank, lespakketten en de webquests rondom fytosanitaire problemen, etc. Duidelijk is wel dat het bij dit thema belangrijk is om actuele en juiste informatie te gebruiken. Die kennis is zeker niet bij het onderwijs aanwezig en ook niet altijd bij mensen uit het bedrijfsleven. Wageningen UR kan daardoor een belangrijke aanvulling leveren aan het expertontwikkelteam en dan met name bij het actualiseren van de kennis.
   Doelgroepen zijn alle tuinbouwsectoren.
  • Biobased economy: ook dit is een zeer innovatief thema, waarbij de nieuwste ontwikkelingen erg snel gaan. Daarbij zijn er ook contacten met het Center of Expertise van het HAO (CBBE) en is het zinvol om op dit gebied verbinding te leggen tussen de CIV en de CoE. Het is ingewikkelde materie waarbij het noodzakelijk is om de vertaalslag te maken naar begrijpelijke input voor de lesmodules.
   Doelgroepen zijn alle tuinbouwsectoren.
 • Masterclasses/cursorisch onderwijs: deze activiteit betreft het bieden van ondersteuning bij en/of het aanbieden van masterclasses, afhankelijk van de behoefte van de aangesloten AOC’s bij het CIV, in 7 meetingpoints voor zowel leerlingen (AOC) als voor cursisten (LLL, zijnde medewerkers en ondernemers van tuinbouw- en veredelingsbedrijven). Er zijn 7 meeting points en daarmee7 AOC’s die de lesstof gaan aanbieden die vanuit het CIV wordt ontwikkeld. Uit de latente (markt-)vraag naar kennis blijkt er grote behoefte aan goed georganiseerde kennisuitwisseling op alle 10 inhoudelijke thema’s van het CIV-T&U. Vanuit dit BOGO-project ligt dus echter de focus op de 4 geselecteerde thema’s (A, B, C en D). Het inzetten van experts en het toepassen van specialistische kennis is, veel kennis en vooral ook de samenhang van kennis is het domein van de onderzoeker.
  Vanuit het CIV wordt voor 2013 beoogd dat iedere AOC ten minste 3 masterclasses organiseert, met facilitatie vanuit Wageningen UR (3 x 7 = 21). Dit is maatwerk en na honorering van dit BOGO-project wordt met de 7 AOC’s nader overlegd hoe concreet inhoudelijk en organisatorisch invulling te geven aan deze masterclasses. In ieder geval betreft dit:
  • De Masterclass tuinbouw – thema Internationale handel, kwaliteit en logistiek (Wellantcollege en Clusius College), passend onder CIV-thema B; 
  • De Masterclass tuinbouw – thema Klimaatbeheersing (Wellantcollege en Clusius College), passend onder CIV-thema C; 
  • De Masterclass tuinbouw – thema Duurzaamheid (Wellantcollege en Clusius College), passend onder CIV-thema D; 
  • De Masterclass Fruitteelt – thema Gezonde bodem, gezonde groei (Helicon en Edudelta), passend onderCIV-thema’s A en C; 
  • De Masterclass fruitteelt - thema Verwerking fruit, gecombineerd met handel, export en logistiek (Helicon en Edudelta), passend onder CIV-thema B. 
 • Coördinatie: Wageningen UR zorgt voor de algehele coördinatie, projectleiding en goede afstemming tussen de EOT’s en de meeting points van het CIV-T&U en Wageningen UR. Hierbij hoort ook het identificeren van ontwikkelde kennis vanuit BO-onderzoek voor relevante onderwerpen voor onderwijs en andere doelgroepen (bedrijven, maatschappelijke organisaties en beleid) als input voor de vraagarticulatie vanuit onderwijs en bedrijfsleven. Ook valt de communicatie richting de achterban in het onderwijs en afstemming met het GKC-domein Plant onder deze taak.

Resultaten

Het eerste jaar levert dit project (1) bouwstenen op voor lesmodules op de vier thema’s die met het CIV-T&U en het bedrijfsleven zijn vastgesteld. Daarnaast worden (2) 21 masterclasses georganiseerd. De doelgroepen voor beide producten zijn leerlingen (MBO-niveau 3 en 4) en cursisten (medewerkers en ondernemers van tuinbouw- en veredelingsbedrijven), in overleg met de aangesloten AOC’s.