Project

Bedrijfsgebonden diergezondheid

Schaalvergroting leiden er toe dat op moderne varkens- en pluimveebedrijven in toenemende mate gewerkt wordt met grote groepen dieren, met meer extern personeel en dat iedere dierverzorger een grotere groep dieren onder zijn hoede heeft. Dit vraagt veel van de managementkwaliteiten van de moderne varkens- en pluimveehouder in het algemeen en van het diergezondheidsmanagement in het bijzonder.

Doelstelling project

Goede technische resultaten zijn van doorslaggevend belang voor de rentabiliteit van een modern bedrijf in de intensieve veehouderij. De gezondheid van de dieren heeft hierop grote invloed. Autonome ontwikkelingen naar schaalvergroting leiden er toe dat op moderne varkens- en pluimveebedrijven in toenemende mate gewerkt wordt met grote groepen dieren, met meer extern personeel en dat iedere dierverzorger een grotere groep dieren onder zijn hoede heeft. Dit vraagt veel van de managementkwaliteiten van de moderne varkens- en pluimveehouder in het algemeen en van het diergezondheidsmanagement in het bijzonder. Het tijdig en betrouwbaar beschikbaar hebben van goede informatie over de gang van zaken tijdens de lopende productieronde is daarbij van groot belang.

Resultaten

De volgende resultaten worden opgeleverd:

  • Inzicht in de bedrijfsvoeringsprocessen op pluimvee- en varkensbedrijven die het meest relevant zijn om als onderdeel van diergezondheidsbewaking tijdens de lopende productieperiode te worden bijgestuurd;
  • Overzicht van bruikbare, met en in de praktijk ontwikkelde signalerende gezondheidskengetallen/-indicatoren op basis waarvan relevante bedrijfsprocessen kunnen worden bijgestuurd; 
  • Overzicht van gewenste signalerende kengetallen/-indicatoren die nog niet voorhanden maar wel wenselijk zijn en in de toekomst nader onderzoek vergen.

Publicaties

Publicaties vindt op research@wur, u kunt daar zoeken op bijvoorbeeld trefwoord of auteur.